Béküljünk vagy váljunk?

Dönts okosan!

Egy előadás, ami Neked szól, ha…

… még nem tud­tad eldön­te­ni, hogy a válás-e a leg­meg­fe­le­lőbb út a kap­cso­lat ren­de­zé­sé­re

… sze­ret­nél tisz­táb­ban lát­ni, hogy mi vár Rád a válás során jogi és érzel­mi szem­pont­ból

… sze­ret­néd könnyeb­bé ten­ni a válás nehéz idő­sza­kát

… fon­tol­ga­tod a válást, és sze­ret­néd tud­ni, mire szá­mít­hatsz

… sze­ret­nél fel­ké­szül­ni a válás­ra lel­ki szem­pont­ból is

… sze­ret­nél elő­re fel­ké­szül­ni és tisz­tán lát­ni

 

Változtak a válóperrel kapcsolatos szabályok az év elejétől!
Érdemes alaposabban tájékozódni!


Azt kérdezed, hogy miért lesz ez jó neked


  • Meg­bi­zo­nyo­sod­hatsz róla, hogy való­ban a válás-e a leg­meg­fe­le­lőbb út szá­mod. Meg­tet­tünk már min­dent a kap­cso­lat meg­men­té­sé­ért?

  • Lesz­nek tesz­tek és gya­kor­la­tok, hogy egy­sze­rűbb legyen fel­ké­szül­ni erre a nehéz idő­szak­ra és job­ban meg­is­mer­hesd a jelen­le­gi hely­ze­te­det.
  • Fel­hív­juk a figyel­met a ter­ve­zés fon­tos­sá­gá­ra, hogy ne a tel­jes bizony­ta­lan­ság­ba ugor­junk fejest.
  • Kapsz esz­kö­zö­ket, amik­kel könnyeb­bé tehe­ted a válás nehéz idő­sza­kát
  • Meg­mu­tat­juk, hogy mire szá­mít­hatsz a házas­sá­gi bon­tó­per során. Milyen jogok ille­tik meg a bon­tó­per részt­ve­vő­it?
  • Elmond­juk milyen lehe­tő­sé­ge­id van­nak a válás tel­jes folya­ma­tá­ban.
  • Fel­pe­res és alpe­res, mire szá­mít­hat a másik oldal­ról?
  • Mi vár a gyer­me­kek­re válás során? Az elő­adás után könnyeb­ben meg fogod érte­ni a gyer­me­ke­det, hogy mi zaj­lik ben­ne.
  • Bete­kin­tünk a válás érzel­mi hát­te­ré­be — egy­sze­rűbb, ha tud­juk, hogy mi tör­té­nik velünk.
Pénzt, időt, feszült­sé­get spó­rol­hatsz meg!

 

A válás min­den­ki­nek az éle­tét fel­ka­var­ja, ha szem­be kell néz­ni vele. Ha csak az indu­la­tai vezér­lik, és nem jár­ja ala­po­san körül a témát — akár több­fé­le szak­em­bert is meg­ke­res­ve — akkor saj­nos elő­for­dul­hat, hogy bíró­sá­gi tár­gya­lá­sok vég­te­len­nek tűnő sora vár Önre! Nagy kiadá­sok árán, lel­ki­leg tönk­re men­ve ér véget a válás.. de lehet ezt más­hogy is csi­nál­ni! Ren­ge­teg időt, pénzt, ener­gi­át spó­rol­hat, és kel­le­met­len élmé­nyek­től kímél­he­ti meg magát, tuda­tos utá­na­já­rás­sal.

Az elő­adás után lehe­tő­sé­get biz­to­sí­tunk sze­mé­lye­sebb jel­le­gű kér­dé­sek fel­te­vé­sé­re is. Ha vala­ki vissza­hú­zó­dó­nak tart­ja magát és nem sze­ret­ne beszél­ni, akkor is sokat tud pro­fi­tál­ni az elhang­zot­tak­ból.

Mit kapsz a részvétellel?

A Válás Oko­san elő­adás végé­re el tudod dön­te­ni, hogy a válás való­ban a leg­meg­fe­le­lőbb út-e a szá­mod­ra

Hasz­nos infor­má­ci­ó­kat kapsz a válás egész folya­ma­tá­ról.

Időt, pénzt, ener­gi­át spó­ro­ló tip­pe­ket kapsz.

Ötle­te­ket adunk a kel­le­met­len élmé­nyek elke­rü­lé­sé­hez.

Lesz­nek olyan infor­má­ci­ók, amik­re nem is gon­dol­tál, de jobb elő­re fel­ké­szül­ni.

Kapsz választ a saját kér­dé­se­id­re.

Kapsz önis­me­re­ti útmu­ta­tást, ami­től kevés­bé lesz fáj­dal­mas a válás folya­ma­ta.

Lehe­tő­sé­ged lesz szo­ro­sabb kap­cso­lat kiala­kí­tá­sá­ra a gyer­me­ked­del

Továbbá:

Aján­dék kupon min­den részt­ve­vő­nek, amit sze­mé­lyes kon­zul­tá­ció alkal­má­val tud fel­hasz­nál­ni.

Egy 10.000 Ft értékű kupont kap minden résztvevő ajándékba, amely egyéni konzultációra használható fel.

“Ami­kor évek­kel koráb­ban vál­tam, akkor tel­je­sen össze vol­tam zava­rod­va és nem talál­tam kapasz­ko­dó­kat. Nagyon jó lett vol­na, ha akkor talál­ko­zom egy ilyen jól szer­ve­zett work­shop­pal, ahol fel­te­he­tem a kér­dé­se­i­met, ötle­te­ket gyűjt­he­tek egy támo­ga­tó közeg­ben. Most egy ked­ves isme­rő­söm miatt figyel­tem fel erre a lehe­tő­ség­re és jöt­tem el. Nagyon meg­ér­te!”
Kiss Már­ton
„Én azért men­tem el a work­shop­ra, mert meg­rom­lott a kap­cso­la­tom és elját­szot­tam a válás gon­do­la­tá­val. Nem tud­tam, hogy mité­vő legyek… Bele­vág­jak? Mivel jár mind­ez? Mi a folya­ma­ta? És még sok kér­dés kerin­gett a gon­do­la­ta­im­ban. A nap végé­re tisz­táb­ban lát­tam és külön meg­le­pe­tés­ként szol­gál­tak a kom­mu­ni­ká­ci­ós stí­lus­sal fog­lal­ko­zó gya­kor­la­tok, amik néhány dolog­ra rávi­lá­gí­tot­tak, amit elron­tot­tam addig. Köszö­nöm!!”
F. Bálint

Előadók

Badenszki Erika

házassági tanácsadó, párkapcsolati coach, life és business coach, tréner

Badensz­ki Eri­ka vagyok, több mint 16 éve fog­lal­ko­zom embe­rek­kel és a lel­ki­ál­la­po­tuk­kal. Pár­kap­cso­la­ti coach­ként és házas­sá­gi tanács­adó­ként gyak­ran talál­ko­zom a válás prob­lé­má­já­val és a mögöt­tes féle­lem­mel, ami gyak­ran cse­lek­vés­kép­te­len­né teszi az embe­re­ket. 
A válás trau­má­it könnyebb szak­em­ber segít­sé­gé­vel fel­dol­goz­ni vagy akár meg­előz­ni. Saját tapasz­ta­lat­ból mon­dom, mert nekem is sokat segí­tett egy kol­lé­gám a nehéz idő­szak­ban, ami által könnyeb­ben és gyor­sab­ban túl­tet­tem magam és új éle­tet tud­tam kez­de­ni. 
Aki­nek a házas­sá­ga véget ér, min­dig stressz­hely­zet­be kerül, ahol több­ol­da­lú segít­ség­re van szük­sé­ge.

Dr Ócsai József vagyok, több mint 20 éve foly­ta­tok ügy­vé­di gya­kor­la­tot és közel 10 éve fog­lal­ko­zom csa­lád­jog­gal, azon belül is első­sor­ban váló­pe­rek­kel. Már az ele­jé­től vilá­gos volt szá­mom­ra, s a későb­bi gya­kor­lat csak meg­erő­sí­tett abban, hogy egé­szen más módon kell fog­lal­koz­ni az ilyen prob­lé­má­val jelent­ke­ző ügy­fe­lek­kel. Itt ugyan­is meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pet ját­sza­nak az érzel­mek, ame­lyek nem min­dig az éssze­rű és jog­sze­rű meg­ol­dá­sok irá­nyá­ba sodor­ják a fele­ket. A mun­kám során min­dig azt tar­tot­tam szem előtt, hogy olyan meg­ol­dást kell talál­nunk, amely a lehe­tő leg­ke­ve­sebb stresszt és meg­ter­he­lést okoz­za a felek­nek, s ha van­nak, akkor a kis­ko­rú gyer­me­ke­ik­nek is. 

favicon
“A beszél­ge­tés alatt elhang­zott, hogy érde­mes kül­ső segít­sé­get kér­ni már a válás alatt, ami segít hama­rabb túl­len­dül­ni a prob­lé­má­in­kon. Magam­tól ez nem jutott vol­na eszem­be, de éle­tem egyik leg­jobb dön­té­se volt, hogy coach-hoz for­dul­tam. Köszö­nöm szé­pen a ren­ge­teg hasz­nos ötle­tet. Min­den­ki­nek csak java­sol­ni tudom, hogy részt vegyen ezen a beszél­ge­té­sen.”
Nagy-Bányász Ber­na­dett
„Nagyon kíván­csi vol­tam, hogy mit adhat nekem ez a work­shop. Előt­te sosem jár­tam ilye­nen és pon­to­san nem tud­tam, hogy mit jelent a coa­ch­ing. Eri­ka által veze­tett gya­kor­la­tok és fel­tett kér­dé­sek érde­ke­sek vol­tak és elkezd­tem egyé­ni beszél­ge­té­sek­re jár­ni.”
Hado­bás­né Kovács Regi­na

Kevesebb, mint egy ügyvédi óra áráért rengeteg információhoz juthat!

Részvételi díj: 14.800 Ft/fő 

Páros jegy: 22.000 Ft/2 fő

 

Találkozunk 2019. március 28-án 17:00 — 19:30

Kér­dé­se­i­re szí­ve­sen vála­szo­lunk a valasokosan@gmail.com e-mail címen!

A work­sho­pot a Néző­pont­vál­tás Bt. szer­ve­zi.

„Sokat segí­tett a work­shop, hogy tisz­táb­ban lás­sam a hely­ze­te­met és ne érez­zem magam annyi­ra elve­szett­nek. Jó volt talál­koz­ni és beszél­get­ni olyan embe­rek­kel, akik hason­ló cipő­ben jár­nak, mint én. Külön köszö­net a lel­ki támo­ga­tá­sért.”
H. Lász­ló­né
„Talál­koz­tam egy remek ügy­véd­del, aki­nek segít­sé­gé­vel tény­leg gör­dü­lé­ke­nyeb­ben men­nek a dol­ga­im. Meg­ér­te elmen­ni és aktí­van részt ven­ni.”
B. E.

Mikor, hol?

2019. március 28. 

 

Időpont: 17:00 — 19:30  

Helyszín: Dr. Ócsai Ügyvédi Iroda, 

1026 Budapest, Gábor Áron u. 18.

A személyes jelleg miatt korlátozott a férőhelyek száma!

 

Teljes program

favicon

        

                  Menthető vagy elengedhető? Mérlegelés, nem csak házasoknak!

 

Várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne tenni a kapcsolatáért 

vagy 

szeretné a válását felkészültebben, kevesebb fájdalommal megélni.

Jelentkezz most és készülj fel amennyire csak lehet!

Kapcsolat:
Nézőpontváltás Bt.
valasokosan@gmail.com

Meg­osz­tom: