Badenszki Eszter munkája

Soha-Csoda

A ked­venc sza­va­im közül ket­tőt emel­nék ki most. Az egyik a SOHA a másik a CSODA. Ész­re­vet­tem, ha vala­mi­re vélet­le­nül azt mon­dom, hogy SOHA, abban azon­nal biz­tos is lehe­tek, hogy már úton is van felém és meg­tör­té­nik velem. Pél­dá­ul: Soha nem fogok cég­ve­ze­tő­ket coa­chol­ni, mert az távol áll tőlem és mit hoz a sors? Főleg Ők keres­nek meg mos­ta­ná­ban.

A másik a CSODA. Veled tör­tén­tek már cso­dák? Meg­lá­tá­som sze­rint nap, mint nap sok cso­da tör­té­nik körü­löt­tünk és velünk, de képe­sek vagyunk ész­re­ven­ni? Mennyi­re vagyunk nyi­tot­tak a világ­ra és önma­gunk­ra? De mit is jelent a CSODA? Az én értel­me­zé­sem­ben, ami lehe­tet­len­nek tűnik (sok­szor más sze­mé­ben), én is alig merek hin­ni ben­ne, de tit­kon nagyon vágyom rá és való­ra válik. Neked mit jelent a CSODA?

Meg­osz­tom: