Nézőpontváltó coaching

Elakadtál? Keresed az utadat? Szeretnéd megoldani, de nem megy egyedül?

Sok eset­ben a prob­lé­mánk­ra a meg­ol­dás ott hever a lábunk előtt, de nem vesszük ész­re. Képe­sek vagyunk akár éve­ket is eltöl­te­ni egy kel­le­met­len hely­zet­ben. Legyen az egy mun­ka­hely, ahol rosszul érez­zük magun­kat vagy egy rossz pár­kap­cso­lat­ban, mert dön­tés­kép­te­le­nek vagyunk. Nagyon sok érté­kes időt meg tudunk spó­rol­ni azzal, ha segít­sé­get kérünk, és szem­be­né­zünk a prob­lé­mánk­kal.  

A coa­ch­ing beszél­ge­té­sek segít­sé­get nyúj­ta­nak abban, hogy meg tud­juk talál­ni a saját, leg­jobb meg­ol­dá­sun­kat az adott prob­lé­má­ra rövid idő alatt.

coa­ch­ing beszél­ge­té­sek folya­mán a ben­ned lévő erő­for­rá­so­kat hasz­nál­juk. Fon­tos kihang­sú­lyoz­ni, hogy nem tanács­adás!! Segí­tünk meg­ha­tá­roz­ni az eléren­dő célt és elin­du­lunk együtt az úton. A meg­ol­dást nem tál­cán talá­lod, hanem kér­dé­sek segít­sé­gé­vel tárul eléd. Képes leszel több néző­pont­ból is rálát­ni a meg­ol­dan­dó fel­ada­tod­ra.

Eins­tein sze­rint is sem­mi­lyen prob­lé­mát nem lehet meg­ol­da­ni azon a szin­ten, ahol kelet­ke­zett, csak egy maga­sabb pont­ról ráte­kint­ve.

Milyen területeken tudunk segíteni?

Pár­kap­cso­la­ti prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­hoz veze­tő út min­den­ki­nél más.

 • Mivel tudod orvo­sol­ni a pár­kap­cso­la­ti prob­lé­má­i­dat? Sze­mély­re sza­bott esz­kö­zö­ket adunk a kezed­be, amellyel har­mo­ni­ku­sab­bá tudod ten­ni kap­cso­la­to­dat.
 • Kér­dé­sek hatal­ma, hall­ga­tás ere­je: Ha a jó kap­cso­la­ta­id útjá­ban áll a nem meg­fe­le­lő kom­mu­ni­ká­ció és sze­ret­nél ezen javí­ta­ni
 • Sza­kí­tás után hogyan tovább? Sza­kí­tás fel­dol­go­zá­sa és fel­ké­szü­lés egy új pár­kap­cso­lat­ra – fon­to­sabb, mint gon­dol­nád, ha nem sze­ret­nél „ugyan­olyan rózsát sza­kí­ta­ni”, mint az elő­ző

A min­den­na­pi éle­tünk fel­gyor­sult, a régi min­ták már nem áll­ják meg a helyü­ket. Sokan küz­de­nek az idő hiá­nyá­val, pedig ha magunk­ba nézünk és átgon­dol­juk az éle­tün­ket, min­den­nap­ja­in­kat, akkor biz­to­san talá­lunk még időt a szá­munk­ra iga­zán fon­tos dol­gok­ra.

 • A beszél­ge­tés során fel­tár­juk, hogy az éle­ted­ben mik a leg­főbb stressz for­rá­sok
 • Meg­ta­lál­juk, hogy mi segít szá­mod­ra a leg­töb­bet abban, hogy több időd legyen arra, amit sze­ret­nél
 • Ha cél­ta­la­nul ülünk az éle­tünk hajó­já­ban, akkor sem­mi­lyen szél nem lesz meg­fe­le­lő szá­munk­ra, hogy a vágyott kikö­tő­be érjünk, hiszen azt sem tud­junk, melyik­be sze­ret­nénk eljut­ni.
 • Ha elve­szett­nek érzed magad a világ­ban és nem talá­lod, hogy mi len­ne szá­mod­ra a jó, akkor a leg­jobb meg­ol­dás egy irá­nyí­tott beszél­ge­tés, ami csak Rólad szól. Rövid időn belül meg­ta­lál­juk az utat, ami­nek irá­nyá­ba érde­mes elin­dul­ni.
 • Elő­ször kitöl­tünk néhány tesz­tet, hogy objek­tí­ven lásd a saját kom­mu­ni­ká­ci­ós stí­lu­so­dat
 • Meg­ke­res­sük azo­kat a pon­to­kat, ami­ken sze­ret­nél vál­toz­tat­ni
 • Kitűz­zük az eléren­dő célt és elin­du­lunk az úton
 • Játé­kos fel­ada­tok­kal tar­kít­juk a beszél­ge­tést, hogy rövid idő alatt lát­vá­nyos ered­mé­nye­ket érhes­sünk el.
 • Ha sze­ret­nél más szem­mel néz­ni a világ­ra: segí­tünk abban, hogy meg­is­mer­hesd azt, hogy más hogyan lát­ja a vilá­got.

Mennyibe kerül?

Egy alka­lom 12.000  Forint­ba kerül. Egy beszél­ge­tés hossza átla­go­san 90 perc és adott prob­lé­má­tól füg­gő­en 2–8 alka­lom­mal álta­lá­ban meg­ol­dást talá­lunk. A szük­sé­ges ülé­sek szá­ma az első alka­lom­mal kör­vo­na­la­zód­ni szo­kott.

 

Vesztenivalód nincs! Érdemes jelentkezni, hogy hamarabb megtaláld a megoldásodat és tovább tudj lépni.

Jelentkezz, hogy minél hamarabb elérhesd a célod!

Etikai alapelveink

 • Ren­del­ke­zünk azzal a szak­mai hát­tér­rel, amellyel haté­ko­nyan tudunk segít­sé­get nyúj­ta­ni
 • A szak­tu­dá­sun­kat folya­ma­to­san fej­leszt­jük és figye­lem­mel kísér­jük a szak­ma fej­lő­dé­sét
 • Csak akkor kez­dünk el együtt dol­goz­ni a kli­ens­sel, ha meg­fe­lel a közös elvá­rá­sa­ink­nak
 • A beszél­ge­té­sek alkal­má­val a figye­lem közép­pont­já­ban a kli­ens áll
 • A beszél­ge­tés­re a sze­mé­lyes prob­lé­má­in­kat nem visszük be
 • Betart­juk a titok­tar­tá­si köte­le­zett­sé­ge­in­ket.
 • A saját véle­mé­nyünk, hie­del­me­ink, néző­pont­ja­ink nem befo­lyá­sol­ják a beszél­ge­tés mene­tét

Meg­osz­tom: