Kis — csoportos beszélgetés

(Facilitáció)

Ha úgy érzed, hogy nem talá­lod a meg­ol­dást a prob­lé­mád­ra és egye­dül nem bol­do­gulsz, akkor beszél­jük meg kisebb cso­port­ban. Biz­tos lehetsz ben­ne, hogy más is küzd hason­ló hely­zet­tel, mint Te.

 • Segít­sé­gül hív­juk a cso­port ere­jét a prob­lé­ma meg­ol­dá­sá­ra, így nem vagy egye­dül
 • A cso­port min­den tag­ja pro­fi­tál az elhang­zot­tak­ból
 • Garan­tált a bizal­mas lég­kőr, ítél­ke­zés­nek helye nincs!
 • Több néző­pont­ból tudsz ránéz­ni a válasz­ra váró kér­dé­sed­re
 • Olyan kér­dé­sek men­tén hala­dunk, amit nagy való­szí­nű­ség­gel addig nem tet­tél fel magad­nak
 • Maxi­mum 6 fős cso­port­ban dol­go­zunk
 • A 2,5 óra egy pil­la­nat alatt száll el és a cso­port min­den tag­ja élmé­nyek­kel távo­zik
 • A beszél­ge­tés végén rövid, egyé­ni kon­zul­tá­ci­ó­ra is lehe­tő­ség van

Kiknek ajánljuk?

 • Prob­lé­ma­meg­ol­dó szü­lők­nek
 • Kis­ma­mák­nak és anyu­kák­nak
 • Meg­ol­dást kere­ső tizen­éve­sek­nek (13 éves kor­tól)
 • Nyi­tott nyug­dí­ja­sok­nak
 • Újra­kez­dők­nek, akik kere­sik az útju­kat
 • Cégek­nek, akik inno­va­tív meg­ol­dá­so­kat keres­nek
 • Pár­kap­cso­la­ti prob­lé­mák­kal küz­dők­nek
 • Bár­ki­nek, aki nem sze­ret­ne hosszú ide­ig gon­dol­kod­ni a prob­lé­má­ján és több faj­ta meg­ol­dás is érdek­li

Mennyiért?

Ár:
6000 Ft/ alka­lom / fő

Meg­osz­tom: