Játékos önismeret

Mire jó a játékos önismeret?  — Játékos felfogása az életnek.  Túl rövid az élet, hogy eltékozold! Érezd jól magad!

  • Kere­sed a választ a kér­dé­se­id­re?
  • Elakad­tál az éle­ted vala­me­lyik terü­le­tén és kere­sed a meg­ol­dást?
  • Önis­me­re­ted­ben sze­ret­nél fej­lőd­ni?
  • Új embe­re­ket sze­ret­nél meg­is­mer­ni?
  • Mi az, ami ben­ned van? Mi az, ami körü­löt­ted van? Nézz körül külön­bö­ző szem­szög­ből a világ­ban, hát­ha cso­dák­kal talál­ko­zol
  • Nem kell fel­tét­le­nül szen­ve­dé­sek árán halad­ni az önis­me­ret útján. Lehet mind­ezt játé­ko­san is.

Te sze­retsz ját­sza­ni? Bár­mi­lyen fur­csán hang­zik, de az embe­rek nagy több­sé­ge sze­ret ját­sza­ni. Lehet nagyon komo­lyan ven­ni az éle­tet, de ha van rá lehe­tő­ség, miért ne tegyük a szür­ké­nek mon­dott hét­köz­na­po­kat szí­ne­seb­bé, játé­ko­sab­bá és bol­do­gab­bá. Tré­ner­ként sze­ret­jük alkal­maz­ni a játé­ko­kat és ezen keresz­tül új táv­la­to­kat meg­nyit­ni az embe­rek előtt. Segí­tünk abban, hogy a prob­lé­mák­ra más szem­mel tud­ja­nak néz­ni, néző­pon­tot vál­ta­ni.

Játé­kos fel­fe­de­zé­se a világ­nak – Erre az izgal­mas uta­zás­ra hív­lak. Köze­lebb kerül­hetsz az álma­id­hoz és talál­koz­hatsz cso­dák­kal. A játék­ban maxi­mum 6 ember vesz részt egy­szer­re, akik a fel­tett kér­dé­sük­re kere­sik a választ. Min­den­ki a saját kér­dé­sé­nek meg­vá­la­szo­lá­sán mun­kál­ko­dik a tár­sas­já­ték segít­sé­gé­vel úgy, hogy ezzel segí­ti a töb­bi­e­ket. Kihasz­nál­va a csa­pat ere­jét hala­dunk a célunk felé.

Ha sze­ret­nél tovább men­ni a kér­dé­sed meg­vá­la­szo­lá­sá­ban vagy újabb meg­ol­dan­dó fel­ada­tok merül­nek fel, akkor lehe­tő­sé­ged van egyé­ni beszél­ge­tés kere­tén belül is tovább gon­dol­ni.

Mennyiért?

Ár:
6 000 Ft/ alkalom/ fő

Meg­osz­tom: