1. alkalom

Stressz kezelése személyre szabottan, a csapat erejével

– Ki vagyok én?

Ha állan­dó­an roha­nunk és nincs időnk sem­mi­re, akkor min­den bizonnyal a stressz is jelen van az éle­tünk­ben. Hogy ilyen mér­ték­ben, az már a tré­ning ele­jén kide­rül. Egy stressz-teszt kitöl­té­sé­vel már el is tudunk indul­ni az önis­me­ret útján.

Hogy fel­is­merd, hogy iga­zán mi okoz stresszt a min­den­nap­ja­id­ban, ahhoz érde­mes köze­lebb­ről meg­is­mer­ned saját magad. A tar­tós vál­to­zás­hoz mind­ez elen­ged­he­tet­len.

Milyen témákkal foglalkozunk?

 1. Kitöl­tünk egy rész­le­tes stressz-tesztet, amely egy­faj­ta vissza­jel­zés szá­munk­ra
 2. Vál­to­zás az egyet­len dolog az éle­tünk­ben, ami állan­dó, ezért kicsit elme­rül­nünk ebben a témá­ban, hogy ne legyen olyan félel­me­tes
 3. Biz­tos, hogy min­den fel­ada­tot neked kell elvé­gez­ni? Meg­is­mer­ke­dünk a dele­gá­lás prak­ti­ká­jával
 4. Az idő­be­osz­tás kiemel­ten fon­tos, ha azt sze­ret­nék, hogy több min­den­re jus­son időnk
 5. Kér­dé­sek hatal­ma: Te szok­tál kér­dez­ni? és Hogyan? – ebbe a téma­kör­be is bete­kin­tünk
 6. Meg­ta­nu­lunk „nem”-et mon­da­ni.
 7. Meg­is­mer­ke­dünk a kiégés jele­i­vel, mert nem csak a mun­ka­he­lyen lehet kiég­ni
 8. és még sok izgal­mas, gya­kor­la­ti­as téma vár Rád!

Mit nyerhetsz ezen a napon?

 • esz­kö­zö­ket, amik segít­sé­gé­vel job­ban tudod beosz­ta­ni az idő­det a magán­éle­ted­ben és a mun­kád során
 • a min­den­na­pok­ba könnyen beépít­he­tő esz­kö­zö­ket a stressz keze­lé­sé­re
 • pár­kap­cso­latod épí­té­sé­hez kapsz ötle­te­ket,
 • csa­lá­di éle­te­det har­mo­ni­ku­sab­bá tehe­ted
 • más néző­pontból köze­lít­he­ted meg a kevés­bé műkö­dő élet­te­rü­le­te­i­det
 • és még sok egyéb, ha hozol témát vagy kér­dé­se­ket, azok­ra is kere­sünk meg­ol­dást
 • jógá­val– tes­te­det is kar­ban tart­ha­tod és az elmé­det is fris­sít­he­ted a stressz oldá­sa mel­lett

Mi most a jógát válasz­tot­tunk és a mudrá­kat, hogy min­den­ki kicsit ella­zul­has­son és haté­ko­nyab­bá tegyük az együtt eltöl­tött napun­kat, az új isme­re­tek pedig job­ban rög­zül­hes­se­nek.

Kiknek ajánljuk?

 • aki­nek túl sok a mun­ká­ja és kevés ide­je jut a csa­lád­já­ra
 • aki sze­ret­né stressz­men­te­seb­ben élni az éle­tét
 • akik sze­ret­né­nek mód­sze­re­ket kap­ni a min­den­na­pi stressz oldá­sá­hoz
 • csa­lád­anyák­nak, házi­asszo­nyok­nak,
 • csa­lád­apák­nak
 • akik sze­ret­nék har­mo­ni­ku­sab­bá ten­ni a kap­cso­la­ta­i­kat
 • és akik sze­ret­né­nek javí­ta­ni az élet­mi­nő­sé­gü­kön azzal, hogy csök­ken­tik a min­den­na­pi stresszt az éle­tük­ben

Miben más ez a tréning, mint a régi iskolapad?

 • ez Rólad szól
 • a Te min­den­na­pi gond­ja­id­ra talá­lunk meg­ol­dá­so­kat
 • gya­kor­la­ti­as
 • olyan össze­füg­gé­sek­re is fel­hív­ja figyel­me­det, ami­re nem is szá­mí­tasz
 • a mások által elmon­dot­tak­ból is sok ötle­tet nyer­hetsz
 • hosszú távú hatá­sa van, ha tovább gya­kor­lod a tanul­ta­kat
 • új isme­ret­sé­ge­ket köt­hetsz
 • moz­gal­mas

Mikor, hol?

Idő­pont: 
2018. már­ci­us 10. 8:30 – 16:30

Hely­szín:
Gyöngy­ház Köz­pont, 1201 Buda­pest, Vörös­mar­ty u. 8.

A sze­mé­lyes jel­leg miatt kor­lá­to­zott a férő­he­lyek szám!

Előadók

házassági tanácsadó, párkapcsolati coach, life és business coach, tréner

Bach-virágterapeuta, Energetikai kezelések, diapozitív kezelés, Anaya gyermekjóga oktató, Hatha felnőtt oktató

Mennyiért?

Ár:
16 000 Ft/ fő

Ked­vez­mé­nyes lehe­tő­sé­gek:

 • Ha a párod­dal érkez­tek, akkor 28 000 Ft a rész­vé­te­li díj ket­tő­tök­nek.
 • 4 alkal­mas tré­nig bér­let­tel 54 000 Ft / 4 tré­ning nap 

Meg­osz­tom: