3. alkalom

Munka és magánélet egyensúlya

Időgazdálkodás a mindennapokban

Egész éle­tünk minő­sé­gét meg­ha­tá­roz­za, hogy miként gaz­dál­ko­dunk a ren­del­ke­zé­sünk­re álló idő­vel. Az aláb­bi sorok véle­mé­nyem sze­rint reme­kül kife­je­zik, az idő fon­tos­sá­gát:

Hogy meg­értsd, mennyit ér egy év, kér­dezd meg a diá­kot, aki­nek ismé­tel­nie kell.
Hogy meg­értsd, mennyit ér egy hónap, kér­dezd meg az édes­anyát, aki kora­szü­löt­tet hozott a világ­ra.
Hogy meg­értsd mennyit ér egy hét, kér­dezd meg a heti­lap főszer­kesz­tő­jét.
Hogy meg­értsd mennyit ér egy óra, kér­dezd meg a sze­rel­mest, aki a talál­ko­zó­ra vár.
Hogy meg­értsd, mennyit ér egy perc, kér­dezd meg az utast, aki lekés­te a vona­tot.
Hogy meg­értsd, hogy mennyit ér egy másod­perc, kér­dezd meg az autóst, aki nem tud­ta elke­rül­ni a bal­ese­tet.
Hogy meg­értsd, hogy mennyit ér egy tized másod­perc, kér­dezd meg a spor­to­lót, aki ezüst­ér­met nyert az Olim­pi­án.”

(For­rás: Sean Covey, A kiemel­ke­dő­en ered­mé­nyes fia­ta­lok 7 szo­ká­sa)

Milyen témákkal foglalkozunk?

 • A ter­ve­zés fon­tos­sá­gá­val
 • Maxi­ma­liz­mus­sal vagy pont az ellen­ke­ző­jé­vel
 • Szó­ba kerül­nek a pénz­ügyek (ez egy izgal­mas téma szo­kott len­ni)
 • A szá­mí­tás­tech­ni­ka sem marad­hat ki, lévén az éle­tünk szer­ves részét képe­zi
 • Rend terem­té­se
 • Önis­me­ret vilá­gá­ba is folya­ma­to­san kalan­do­zunk, lévén min­den­ki­nek a saját magá­nak jól műkö­dő tech­ni­ká­ra kell rájön­nie, hogy tar­tós legyen a tré­ning hatá­sa
 • Kikap­cso­ló­dás, fel­töl­tő­dés fon­tos­sá­ga
 • Kom­mu­ni­ká­ció (Ez hogy kerül­het ide? Ha nem is gon­do­lod, de meg­fe­le­lő kom­mu­ni­ká­ci­ó­val ren­ge­teg idő nyer­he­tő)

Mit nyerhetsz ezen a napon?

 • Har­mo­ni­ku­sabb min­den­na­po­kat
 • Maga­biz­tos­sá­got
 • Nyu­gal­mat
 • Kiszá­mít­ha­tó­sá­got
 • kiegyen­sú­lyo­zot­tabb kap­cso­la­to­kat
 • … és még ren­ge­teg min­dent, ami­re nem is gon­do­lunk elő­re.

Kiknek ajánljuk?

Ha a követ­ke­ző mon­da­tok közül bár­me­lyi­ket szok­tad mon­da­ni, akkor itt a helyed

 • Nincs időm eljön­ni a tré­ning­re!”
 • Magam­ra sincs időm, nem­hogy egy egész napot eltöl­te­ni vala­hol!”
 • Jó len­ne, ha jut­na időm magam­ra is.”
 • Úgy sze­ret­ném meg­va­ló­sí­ta­ni az álma­i­mat, de nincs rá időm. Majd egy­szer”
  … és még:
 • Kis­ma­mák­nak,
 • Anyu­kák­nak,
 • Apu­kák­nak,
 • Válasz­út előtt állók­nak 
 • Min­den­ki­nek, aki ten­ni sze­ret­ne magá­ért

Mikor, hol?

Idő­pont: 

2018. május 5.  8:30 — 16:30   

Hely­szín:
Gyöngy­ház Köz­pont, 1201 Buda­pest, Vörös­mar­ty u. 8.

A sze­mé­lyes jel­leg miatt kor­lá­to­zott a férő­he­lyek szám!

Előadók

házassági tanácsadó, párkapcsolati coach, life és business coach, tréner

Bach-virágterapeuta, Energetikai kezelések, diapozitív kezelés, Anaya gyermekjóga oktató, Hatha felnőtt oktató

Mennyiért?

Ár:
16 000 Ft/ fő

Ked­vez­mé­nyes lehe­tő­sé­gek:

 • Ha a párod­dal érkez­tek, akkor 28 000 Ft a rész­vé­te­li díj ket­tő­tök­nek.
 • 4 alkal­mas tré­nig bér­let­tel 54 000 Ft / 4 tré­ning nap 

Meg­osz­tom: