2. alkalom

Bőségteremtő gondolkodás

– célok meghatározása

Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart” — Seneca

Az éle­ted hajó­ján ki a kapi­tány? Nem mind­egy, hogy az éle­ted­ben aktí­van részt veszel vagy passzív elszen­ve­dő­je vagy a veled tör­tén­tek­nek.

Ha saját magad nem veszed kezed­be az irá­nyí­tást, akkor meg­te­szi helyet­ted más. Ennek viszont az lesz a követ­kez­mé­nye, hogy azt sem tudod, hogy hol áll a fejed és melyik irány­ba tar­tasz. Ter­mé­sze­tes, hogy ebben az álla­pot­ban nincs sem­mi­re időd, ide­ges vagy és folya­ma­to­san kap­kodsz.

Ha viszont úgy dön­tesz, hogy aktí­van részt veszel az éle­ted­ben és Te irá­nyí­tod a hajó­dat, akkor tuda­tos lépé­se­ket érde­mes ten­ni. Az éle­te­dért való fele­lős­ség fel­vál­la­lá­sa után jöhet a célok kitű­zé­se. De hogyan?

Egy­sé­ges, min­den­ki szá­má­ra jól műkö­dő ins­tant recept nincs. Min­den­ki­nek magá­nak kell meg­ta­lál­ni azt a mód­szert, ami műkö­dik. Ehhez ismer­ned kell önma­gad! Ebben tudunk segí­te­ni!

Milyen témákkal foglalkozunk?

 • Meg­fo­gal­maz­zuk, hogy Mit jelent szá­mod­ra a bőség és a bol­dog­ság?
 • Tuda­to­sít­juk a hie­del­me­in­ket, ame­lyek a hát­tér­ből irá­nyí­ta­nak min­ket.
 • Pénz­zel való kap­cso­la­tunk fel­tér­ké­pe­zé­se.
 • A bőség­te­rem­tő gon­dol­ko­zás alap­ja­i­nak meg­is­me­ré­se
 • Meg­ta­nu­lunk célo­kat meg­ha­tá­roz­ni és kitűz­ni. Ez a mód­szer az élet min­den terü­le­té­re átül­tet­he­tő a SMART-modellt segít­sé­gül hív­va tesszük
 • Fel­tér­ké­pez­zük, hogy az adott cél való­ban a Tiéd?

A célok meg­fo­gal­ma­zá­sá­nak fon­tos­sá­gá­ról sokat lehet olvas­ni és hal­la­ni, még­sem fek­te­tünk meg­fe­le­lő hang­súlyt rá. A tré­nin­ge­ken gyak­ran elő­jön kez­det­ben, hogy ez már unal­mas téma. Azon­ban, ami­kor elő­ke­rül­nek a szí­nes ceru­zák, ragasz­tók, pecsét­nyo­mók, akkor min­den­ki gyer­me­ki lel­ke­se­dés­sel veti bele magát a ter­ve­zés­be, beszél­ge­tés­be és rohan az idő.

Igen  — „rohan az idő!”. Neked mennyi elvesz­te­get­ni való időd van még, ame­lyet ter­vek és való­ra váló álmok nél­kül hagysz elro­han­ni?

Mit nyerhetsz ezzel a nappal?

 • Haté­ko­nyab­ban tudod ter­vez­ni a min­den­nap­ja­i­dat
 • Könnyeb­ben tudsz dön­té­se­ket hoz­ni
 • Rávi­lá­gí­tást nyer­hetsz az elaka­dá­sa­id­ra, amik eddig hát­rál­tat­ták a bőség eléré­sét az éle­ted­ben

Kép for­rá­sa: https://boldogsagtervezes.hu/blog/2013/01/14/a-sikeres-celkituzes-titka-smart-celok/

Smart célok

Spe­ci­fi­kus
Mér­he­tő
Akció ori­en­tált
Rele­váns
Idő­höz kötött

Konk­rét
Mit fogunk mér­ni?
Elér­he­tő
Reá­lis
Határ­idő mag­adá­sa

Kiknek ajánljuk?

 • akik vágy­nak a kiegyen­sú­lyo­zot­tabb élet­re
 • akik sze­ret­né­nek elő­rébb lép­ni az éle­tük­ben
 • akik sze­ret­né­nek újabb mód­sze­rek­kel meg­is­mer­ked­ni
 • csa­lád­apák­nak és csa­lád­anyák­nak
 • akik sze­ret­nék har­mo­ni­ku­sab­bá ten­ni az éle­tü­ket
 • akik sze­ret­né­nek olyan célo­kat kitűz­ni, amit el is tud­nak érni

Miben más ez a tréning, mint az iskolapad?

 • Rólad szól
 • Te min­den­na­pi gond­ja­id­ra talá­lunk meg­ol­dá­so­kat
 • rend­kí­vül gya­kor­la­ti­as
 • olyan össze­füg­gé­sek­re is fel­hív­ja figyel­me­det, ami­re nem is szá­mí­tasz
 • a mások által elmon­dot­tak­ból is sok ötle­tet nyer­hetsz
 • hosszú távú hatá­sa van, ha tovább gya­kor­lod a meg­is­mert dol­go­kat
 • új isme­ret­sé­ge­ket köt­hetsz
 • moz­gal­mas és nem kell egész nap ülni

Ahhoz, hogy a kitűzött céljainkat elérjük, és az álmaink megvalósuljanak, ahhoz tenni kell és kitartónak lenni. Nem biztos, hogy elegendő hozzá egyetlen nap, szükséges a kitartás is.

Mikor, hol?

Idő­pont: 
2018. ápri­lis 7. 8:30 – 16:30

Hely­szín:
Gyöngy­ház Köz­pont, 1201 Buda­pest, Vörös­mar­ty u. 8.

A sze­mé­lyes jel­leg miatt kor­lá­to­zott a férő­he­lyek szám!

Előadók

házassági tanácsadó, párkapcsolati coach, life és business coach, tréner

Bach-virágterapeuta, Energetikai kezelések, diapozitív kezelés, Anaya gyermekjóga oktató, Hatha felnőtt oktató

Mennyiért?

Ár:
16 000 Ft/ fő

Ked­vez­mé­nyes lehe­tő­sé­gek:

 • Ha a párod­dal érkez­tek, akkor 28 000 Ft a rész­vé­te­li díj ket­tő­tök­nek.
 • 4 alkal­mas tré­nig bér­let­tel 54 000 Ft / 4 tré­ning nap 

Meg­osz­tom: