Élet-egyensúly program

Segítünk építkezni, hogy megtaláld az egyensúlyt

 A prog­ram cél­ja, hogy a min­den­na­pi roha­nó világ­ban min­den fon­tos dolog­ra jus­son időnk. Ha gyak­ran mon­do­ga­tod, hogy „Nincs időm”, akkor biz­tos, hogy itt van a helyed.

Ez egy 4 rész­ből álló, önis­me­re­ti ala­pok­ra helye­zett tré­ning soro­zat, amely­nek részei önál­ló­an is meg­áll­ják a helyü­ket, de cél­ra­ve­ze­tőbb mind­egyi­ken részt ven­ni, hogy tel­jes képet kap­jon a részt­ve­vő az éle­té­nek külön­bö­ző terü­le­te­i­ről.

A szem­lé­let­mó­dun­kat áthat­ja a pozi­tív pszi­cho­ló­gia - amely a pszi­cho­ló­gia leg­újabb ága­ként bon­ta­ko­zik ki — és a stressz­ol­dás külön­bö­ző tech­ni­kái, ame­lye­ket idő hiá­nyá­ban is be lehet épí­te­ni a min­den­na­pok­ba. Jelen­tős vál­to­zá­so­kat érünk el a rend­szer­ál­lí­tás egyes ele­me­it alkal­maz­va és a tör­té­net­me­sé­lés ere­jét segít­sé­gül hív­va.

Min­den­kit várunk, aki vál­toz­tat­ni sze­ret­ne a jelen­le­gi éle­tén és ki sze­ret­ne tör­ni a mókus­ke­rék­ből.

Milyen témákkal foglalkozunk?

Mit nyerhetsz, ha részt veszel mind a négy napon?

 • Esz­kö­zö­ket kapsz az éle­ted­ben meg­je­le­nő stressz keze­lé­sé­re
 • Önis­me­reted fej­lesz­té­se által job­ban meg­is­me­red a téged körül­ve­vő vilá­got
 • Haté­konyabban tudod meg­szer­vez­ni az éle­te­det
 • Tuda­to­sít­juk a célok meg­fo­gal­ma­zá­sának fon­tos­sá­gát, mód­ját és jelen­tő­sé­gét, ame­lyet önál­ló­an tudsz majd hasz­nál­ni az éle­ted­ben
 • Más néző­pontból is meg­ta­nu­lunk ránéz­ni a velünk tör­tén­tek­re, így job­ban tud­juk kezel­ni a konf­lik­tu­sa­in­kat
 • Meg­ta­lál­juk, hogy eddig miért nem műkö­dött haté­ko­nyan az idő­be­osz­tá­sod, ezzel több sza­bad­időd lesz és az iga­zán fon­tos dol­gok­ra tudsz kon­cent­rál­ni
 • Pár­kap­cso­la­tod­ban haté­ko­nyabb lesz a kom­mu­ni­ká­ció

Kiknek ajánljuk?

 • aki­nek túl sok a mun­ká­ja és kevés ide­je jut a csa­lád­já­ra és magá­ra, hogy több ide­je legyen az iga­zán fon­tos dol­gok­ra
 • aki sze­ret­né stressz­men­te­seb­ben élni az éle­tét
 • akik sze­ret­né­nek mód­sze­re­ket kap­ni a min­den­na­pi stressz oldá­sá­hoz
 • csa­lád­anyák­nak, házi­asszo­nyok­nak,
 • csa­lád­apák­nak
 • akik sze­ret­nék har­mo­ni­ku­sab­bá ten­ni a kap­cso­la­ta­i­kat
 • cél­ke­re­sők­nek
 • és akik sze­ret­né­nek javí­ta­ni az élet­mi­nő­sé­gü­kön azzal, hogy job­ban meg­ér­tik a „miér­tek­re” a választ. Pl. Miért nem tudok meg­gaz­da­god­ni? Miért nincs har­mo­ni­kus pár­kap­cso­la­tom? Miért vagyok gyak­ran inge­rült? Miért nem érte­nek meg az embe­rek? stb.

Mint tud­juk: Egy fecs­ke nem csi­nál nya­rat! A hosszú évek, sőt évti­ze­dek alatt össze­gyűj­tött sérel­mek, elte­me­tett érzel­mek fel­dol­go­zá­sa nem oldó­dik meg egy piru­la bevé­te­lé­vel, hanem hosszabb ide­ig tar­tó önis­me­re­ti mun­kát igé­nyel, mely­nek során szem­be­né­zünk önma­gunk­kal.

Miben más ez a tréning, mint a régi iskolapad?

 • ez Rólad szól
 • a Te min­den­na­pi gond­ja­id­ra talá­lunk meg­ol­dá­so­kat
 • gya­kor­la­ti­as
 • olyan össze­füg­gé­sek­re is fel­hív­ja figyel­me­det, ami­re nem is szá­mí­tasz
 • a mások által elmon­dot­tak­ból is sok ötle­tet nyer­hetsz, amit alkal­maz­hatsz a saját éle­ted­ben
 • hosszú távú hatá­sa van, ha tovább gya­kor­lod a tanul­ta­kat
 • új isme­ret­sé­ge­ket köt­hetsz, ame­lyek épí­tő­en hat­nak az éle­ted­re

A 4 alkalomra külön – külön is lehet jelentkezni, de jelentős kedvezmény érhető el a 4 alkalmas trénig bérlettel, amely 14 hónapig felhasználható a megvásárlást követően.

Mikor, hol?

Idő­pont: 

 1. Stressz keze­lé­se sze­mély­re sza­bot­tan a csa­pat ere­jé­vel: 2018. már­ci­us 10. 8:30 – 16:30
 2. Bőség­te­rem­tő gon­dol­ko­dás – Célok meg­ha­tá­ro­zá­sa: 2018. ápri­lis 7. 8:30 – 16:30
 3. Mun­ka és magán­élet egyen­sú­lya — idő­gaz­dál­ko­dás a min­den­na­pok­ban: 2018. május 5. 8:30 – 16:30
 4. Pár­kap­cso­la­ti-kap­cso­la­ti kom­mu­ni­ká­ció: 2018. júni­us 30.  8:30 – 16:30

Hely­szín:
Gyöngy­ház Köz­pont, 1201 Buda­pest, Vörös­mar­ty u. 8.

A sze­mé­lyes jel­leg miatt kor­lá­to­zott a férő­he­lyek szá­ma!

házassági tanácsadó, párkapcsolati coach, life és business coach, tréner

Bach-virágterapeuta, Energetikai kezelések, diapozitív kezelés, Anaya gyermekjóga oktató, Hatha felnőtt oktató

Mennyiért?

Ár:
4 alkal­mas tré­ning bér­let­tel 54 000 Ft / 4 tré­ning nap

Egy alka­lom ára 16 000 Ft/fő, ha a párod­dal érkez­tek, akkor 28 000 Ft a rész­vé­te­li díj ket­tő­tök­nek.

Meg­osz­tom: