Új szabályok ez év elejétől a válóperekben!

Vál­toz­tak a váló­per­rel kap­cso­la­tos sza­bá­lyok janu­ár 1-től!   A tör­vé­nyek értel­me­zé­se a gya­kor­lat­la­nok szá­má­ra eddig sem volt egy­sze­rű, de janu­ár 1-től gyö­ke­re­sen vál­toz­tak a sza­bá­lyok, az eljá­rás szak­sze­rűbb, de nehe­zeb­ben átte­kint­he­tő lett.  Azért, hogy gyor­san és ered­mé­nye­sen lehes­sünk túl az egyéb­ként is nehéz idő­sza­kon, kér­jük gya­kor­lott csa­lád­jo­gi szak­ér­tő ügy­véd segít­sé­gét! Nem fog­ja meg­bán­ni, nem­csak a … Tovább olva­som

A válás/szakítás borzalmai… (…nak elkerülése) 3 lépésben

A mai vilá­gunk­ban a házas­sá­gok jóval több, mint fele válás­sal vég­ző­dik. Ez nagy szám, ami sok sérü­lést rejt magá­ban. A válás idő­sza­ka nagyon nehéz az ember éle­té­ben és az ese­tek több­sé­gé­ben ezzel egye­dül pró­bá­lunk meg­bir­kóz­ni, ami több, de inkább keve­sebb siker­rel jár. Ha kinyit­juk a sze­mün­ket és körül­né­zünk, lát­hat­juk, hogy milyen sok fáj­dal­mat hagyunk magunk … Tovább olva­som

Őszintén a válásról

Ha már min­den tőlünk tel­he­tőt meg­pró­bál­tunk annak érde­ké­ben, hogy meg­ment­sük a kap­cso­la­tun­kat, és nem talá­lunk más meg­ol­dást mint a válás, akkor érde­mes utá­na jár­ni, hogy mind­ez mivel jár. Az inter­ne­ten sok infor­má­ci­ót be lehet gyűj­te­ni, de érde­me­sebb lehet szak­em­bert fel­ke­res­ni, aki a mi érde­ke­in­ket kép­vi­se­li, és job­ban rálát kívül­ről a hely­ze­tünk­re, mint mi magunk, aki … Tovább olva­som

Bizalom

Válás után gyer­mek­szem­mel A minap hatal­mas bizal­mat kap­tam. Két — 8 és 10 éves — kis­fiú elme­sél­te, hogy miként élte meg 4 évvel koráb­ban a szü­lei válá­sát. Édes­any­juk­nak köszön­he­tő­en a fiúk meg­ta­nul­ták válasz­té­ko­san kife­jez­ni magun­kat és nyíl­tan beszél­nek az érzé­se­ik­ről is. Anyu­ká­juk­nak nin­cse­nek egye­te­mi dip­lo­mái, egy­sze­rű­en csak érdek­li, hogy mi tör­té­nik adott hely­zet­ben vele, hogy … Tovább olva­som

Delegálás a munkahelyen kívül

Japán­ban van egy vonat a Sin­kan­sen szu­per­exp­ressz, amely gyor­sab­ban megy a nyu­ga­ti vona­tok­nál töb­bek között azért, mert mind­egyik kocsi­já­ban van motor. Nincs olyan kocsi­ja, amely ne húz­ná a közös ter­het.   Az üzle­ti élet­ben gyak­ran hasz­nált kife­je­zés a dele­gá­lás, de mit is jelent és hogy jele­nik meg a min­den­na­pi éle­tünk­ben, a csa­lád­ban?  Dele­gá­lás kife­je­zés jelen­té­se … Tovább olva­som

Beszélgetés a válásról: Hogyan lássunk hozzá és mire érdemes odafigyelni?

Tar­tal­mas kör­uta­zás ide­gen­ve­ze­tők­kel a válás útvesz­tő­jé­ben Olvas­son tovább, ha.. sze­ret­né könnyeb­bé ten­ni a válás nehéz idő­sza­kát fon­tol­gat­ja a válást, és sze­ret­né tud­ni, mire szá­mít­hat sze­ret­né, ha job­ban meg­ér­te­nék mások — álta­lá­no­san is sze­ret elő­re fel­ké­szül­ni és tisz­tán lát­ni   Miről lesz szó? Hogyan tehe­ti könnyeb­bé a válás nehéz idő­sza­kát? Mire szá­mít­hat a házas­sá­gi bon­tó­per során? Milyen jogok ille­tik a … Tovább olva­som

MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA

  “Egy öreg és bölcs ember szí­ve­sen ját­szott a jám­bor fogoly­ma­dár­ral. Egy napon oda­lé­pett hoz­zá egy vadász. Cso­dál­koz­va lát­ta, hogy egy ilyen bölcs ember egy­sze­rű­en csak ját­szik. Nem tölt­het­né az ide­jét vala­mi fon­to­sab­bal, mint egy fogoly­ma­dár­ral? Meg­kér­dez­te hát a bölcs ember­től: „Miért tékoz­lod az idő­det játék­ra? Miért for­dí­tod a figyel­me­det egy haszon­ta­lan állat­ra?” Cso­dál­koz­va tekin­tett … Tovább olva­som

5 tanács az egyszerűbb váláshoz

Ha már a kap­cso­la­tunk elrom­lott, leg­alább pró­bál­juk lezár­ni minél keve­sebb sére­lem­mel 1. Több­fé­le szak­em­ber fel­ke­re­sé­se A válás min­den­ki éle­tét fel­ka­var­ja, de ha nincs más meg­ol­dás, elke­rül­he­tet­le­nül szem­be kell néz­ni vele. Ha csak az indu­la­tai vezér­lik az embert, és nem jár­ja ala­po­san körül a témát — akár több­fé­le szak­em­bert is meg­ke­res­ve — akkor saj­nos elő­for­dul­hat, hogy … Tovább olva­som

KIÚT A PÁRKAPCSOLATI KOMMUNIKÁCIÓ ÚTVESZTŐIBŐL

Tegyél a pár­kap­cso­la­to­dért, hogy job­ban működ­hes­sen! Akár pár­ban is jöhet­tek, hogy azon­nal, éles­ben tud­ja­tok gya­ko­rol­ni.   Idő­pont: 2018. feb­ru­ár 10. szom­ba­ton 8:30 – 16:30 Early bird ked­vez­mény: feb­ru­ár 4-ig befi­zet­ve 14.900 Ft a rész­vé­te­li díj, utá­na 18900 Ft Hely­szín: Gyöngy­ház Köz­pont, Buda­pest, Vörös­mar­ty u. 8, 1201 Elő­adók: Kiss Móni­ka és Badensz­ki Eri­ka   Kik­nek ajánl­juk? pár­kap­cso­lat­ban … Tovább olva­som

Rózsaszín köd, avagy jól jött volna egy házassági szerződés

Tapasz­ta­la­ta­im sze­rint gyak­ran az a lány­re­gény­hez hason­la­tos tév­hit él a fejek­ben a házas­ság­gal kap­cso­lat­ban, hogy csak azok mond­ják ki a bol­do­gí­tó igent, aki nagyon sze­re­tik egy­mást és együtt kép­ze­lik el az éle­tü­ket. A való­ság ennél sok­kal árnyal­tabb. Min­den ember­nek van elő­éle­te és van­nak koráb­bi tapasz­ta­la­tai, melyek lehet­nek jók vagy rosszak, de a két vég­let között … Tovább olva­som