Badenszki Erika

Az ÖNISMERET útjá­ra kb. 20 éve lép­tem tuda­to­san és azóta is kép­zé­sek kép­zé­se­ket követ­nek a ren­ge­teg érde­kes pszi­cho­ló­gi­ai olvas­mány és szak­iro­da­lom mel­lett.

A mun­ká­im során az embe­rek­re úgy tekin­tek, mint egye­di és meg­is­mé­tel­he­tet­len cso­dák­ra, amely egy EGYEDI SZEM­LÉ­LET­MÓ­Dot ala­kí­tott ki nálam. Legyen az ember veze­tő, alkal­ma­zott, vál­lal­ko­zó vagy bár­mi más, első­sor­ban EMBER.

A főis­ko­la után a mul­tik vilá­gá­ból a CSA­LÁD­ANYÁ­vá vál­tam az addig meg­szer­zett tudá­so­mat tovább­fej­leszt­ve és más szem­szög­ből tekint­ve az élet dol­ga­i­ra. Ez egy tel­jes körű NÉZŐPONTVÁLTÁS volt.

Első gyer­me­kem “ösz­tön­zé­sé­re” sok olyan élet­te­rü­let­tel ismer­ked­tem meg, amely addig isme­ret­len volt szá­mom­ra. Innen­től kezd­ve egy­re gyak­rab­ban jelen­tek meg az éle­tem­ben a CSO­DÁk és LEHE­TET­LE­Nek vég­hez­vi­te­le.

PÁRKAPCSOLATI COACHHÁZASSÁGI TANÁCSADÓ face to face tré­ner­ként gyak­ran talál­ko­zom lát­szó­lag meg­old­ha­tat­lan élet­hely­ze­tek­kel. Kisebb vagy nagyobb ener­gia befek­te­tés­sel azon­ban a beszél­ge­té­sek részt­ve­vői rájön­nek, hogy nincs meg­old­ha­tat­lan hely­zet, csak más néző­pont­ból is érde­mes ráte­kin­te­ni az adott prob­lé­má­ra. 

A COA­CH­ing szem­lé­le­té­vel való meg­is­mer­ke­dé­sem átütő vál­to­zást hozott az éle­tem­ben. Az addig meg­szer­zett szer­te­ága­zó tudá­so­mat, tapasz­ta­la­ta­i­mat segí­tett ren­dez­ni. A LIFE COACHING – ÉRTEDVELED című könyv­ben, ame­lyet Joó Zsu­zsan­na írt, a velem készült riport­nak is a NÉZŐPONTVÁLTÓ címet adta a szer­ző igen talá­ló­an.

LIFE COACH­ként az önis­me­ret segít­sé­gé­vel a pár­kap­cso­la­ti elaka­dá­sok­ra talá­lunk meg­ol­dá­so­kat a kli­en­se­im­mel.

BUSINESS COACH­ként a STRESSZ KEZELÉS terü­le­tén mélyí­tet­tem el a tudá­so­mat, amely nagyon sok embert érint. A stressz keze­lés témá­já­ban fel­me­rül­het pél­dá­ul az ÖNISMERETÖNBIZALOM-NÖVELÉSEKONFLIKTUSKEZELÉS, IDŐGAZDÁLKODÁS, MUNKA és MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA és még sok egyéb téma­kör, amely meg­is­me­ré­sé­vel haté­ko­nyab­ban tel­nek a min­den­nap­ja­ink a mun­ka­he­lyün­kön és magán­éle­tünk­ben.

TRÉ­NER­ként sze­re­tem alkal­maz­ni a külön­bö­ző gya­kor­la­to­kat, játé­ko­kat és ezen keresz­tül új táv­la­to­kat meg­nyit­ni az embe­rek előtt. A hagyo­má­nyos isko­la­rend­szer­ben szo­ci­a­li­zá­ló­dott fel­nőt­tek sze­mé­ben sze­re­tem lát­ni, ami­kor kigyú­lik a fény és rájön­nek, hogy a „mago­lá­son” kívül más mód­ja is van az isme­re­tek elsa­já­tí­tá­sá­nak és ekkor a min­den­na­pok­ba való beépí­té­se sem marad el az új isme­re­tek­nek.

 • 14 év mul­ti­na­ci­o­ná­lis kör­nye­zet­ben ebből 8 év veze­tő beosz­tás­ban
  (érté­ke­sí­té­si és mar­ke­ting terü­le­ten, diá­kok beve­ze­té­se a mun­ka vilá­gá­ba, pro­jekt mun­kák, HEFOP prog­ram­ban rész­vé­tel)
 • 2002 – 2007 Hel­ler Far­kas Főis­ko­la (Köz­gaz­dász – Turiz­mus szak)
 • 2014:  Pár­kap­cso­la­ti coach, házas­sá­gi tanács­adó „facet o face” tré­ner kép­zés (Dr. Mészá­ros Ádám / 50 óra)
 • 2016 — 2017: Alap­fu­kú önis­me­re­ti tré­ner kép­zés (Kar­ri­er­is­ko­la Kft. – Joó Zsu­zsan­na / 80 óra)
 • 2015 — 2016: Life coach kép­zés (Kar­ri­er­is­ko­la Kft. – Joó Zsu­zsan­na / 120 óra)
 • 2017:  Life coa­ch­ing – Érted, Veled című könyv­ben meg­je­le­nés
 • 2017:  Faci­li­ta­tor– cso­por­tos coa­ch­ing kép­zés (Joó Zsu­zsan­na / 16 óra)
 • 2017:  Bui­ness coach kép­zés (Kar­ri­er­is­ko­la Kft. — Joó Zsu­zsan­na)
 • 2018:  Csa­lá­di rend­szer­szem­lé­let az egyé­ni tanács­adás­ban (Bedő Nóra — akk­re­di­tált csa­lád­ál­lí­tó képzésvezető/ 42 óra)
 • 2018 — 2020 : Integ­rál Csa­lád­ál­lí­tás Kép­ző­mű­hely (folya­mat­ban)
 • Ered­mény­ori­en­tált coa­ch­ing esz­köz­tá­ra
 • Tranz­ak­ció ana­lí­zis
 • Sto­ry­tel­l­ing mód­szer­ta­na
 • Csa­lá­di rend­szer­szem­lé­let az egyé­ni tanács­adás­ban
 • Vizu­a­li­zá­ci­ós gya­kor­la­tok
 • Pozi­tív pszi­cho­ló­gia esz­köz­tá­ra

Email

badenszki.erika (kukac) valtsnezopontot.hu

Meg­osz­tom: