Rét­fal­vi Edit mun­ká­ja

Az EMBER!! Mi az? Ki az?

Legyen az ember cég­ve­ze­tő, beosz­tott vagy magán­em­ber fon­tos, hogy fel­is­mer­je, hogy első sor­ban EMBER. Ez sok­szor nem kevés időt vesz igény­be. Ha mind­ez meg­tör­tént, azt is érde­mes tuda­to­sí­ta­ni, hogy EMBE­Rek veszik körül, akik hason­ló­an követ­nek el hibá­kat és csa­tá­kat vív­nak éle­tük­ben. Egyik fel­adat sem kisebb vagy nagyobb, mint a miénk, egy­sze­rű­en fel­ada­tok, ami­ben ha segí­tünk akár egy ked­ves mosollyal, már­is könnyebb lehet a másik ter­he.

Együtt­mű­kö­dé­sünk vál­lal­ko­zók­nak és magán­em­be­rek­nek egy­aránt kínál­ja a lehe­tő­sé­ge­ket, hogy kel­le­me­sebb és haté­ko­nyabb lég­kört kiala­kít­va, öröm­te­lib­bek legye­nek a min­den­na­pok a mun­ka­he­lye­ken. Miért szü­le­tett ez a szol­gál­ta­tás? Egy­re több helyen kez­de­nek arra ráesz­mél­ni, hogy a vál­la­la­tok veze­tői is EMBE­Rek. Ren­del­kez­nek magán­élet­tel és külön­bö­ző prob­lé­mák­kal, amit sok eset­ben nehéz “ott­hon hagy­ni”. A beosz­tot­tak is hason­ló­an EMBE­Rek. Ha oda­fi­gye­lünk erre a nem is apró ténye­ző­re és nem csak a szá­mo­kat és a tel­je­sít­ményt lát­juk min­de­nek­nek előtt, akkor abból a vál­la­lat sok­kal töb­bet pro­fi­tál­hat, mint­ha mind­ezt figyel­men kívül hagy­ta vol­na.

Nem tudod, hogy hol kel­le­ne kez­de­ni a vál­toz­ta­tá­so­kat, de érzed, hogy szük­sé­ged len­ne rá? Nem talá­lod a meg­fe­le­lő esz­kö­zö­ket? Nem tudod, hogy hogy kel­le­ne elkez­de­ni? Önál­ló vagy és nem sze­re­ted, ha bele­szól­nak a dol­ga­id­ba? … A lehe­tő­sé­gek ben­ned van­nak és a csa­pa­tod­ban. Mi segí­tünk azt a fel­szín­re hoz­ni és beépí­te­ni a cég éle­té­be a fej­lő­dés érde­ké­ben.

Nem tudsz meg­nyíl­ni az embe­rek előtt? Nin­cse­nek bará­ta­id? Zár­kó­zott vagy, de sze­ret­nél ebből a hely­zet­ből kilép­ni? Sze­ret­néd maga­dat job­ban meg­is­mer­ni? Őszin­te vissza­jel­zést sze­ret­nél kap­ni, amely­nek segít­sé­gé­vel elő­re moz­dít­ha­tod a dol­ga­i­dat? Gye­re el egy beszél­ge­tés­re és dol­goz­zunk együtt a cél­ja­i­dért!

Meg­osz­tom: