8 szem között

A tet­tek nem min­dig tesz­nek bol­dog­gá, de bol­dog­ság nincs tet­tek nél­kül.”

Szedd össze magad!
Gyakran halljuk, amikor elesettek vagyunk.
De hogyan? Mit kell tenni ilyenkor?

Ezt nem könnyű végig­gon­dol­ni egye­dül és cél­ra veze­tő meg­ol­dást talál­ni. Gyak­ran még célt is igen nehéz. Azon­ban van meg­ol­dás! Ha segít­sé­get kérünk olyan ember­től, aki nem érin­tett érzel­mi­leg a min­ket nyo­mó gon­dok­ban.


8 szem között csomag

 • A cso­mag két talál­ko­zót fog­lal magá­ban.
 • A beszél­ge­tés hossza mini­mum más­fél óra alkal­man­ként.
 • Ez idő alatt a válá­son gon­dol­ko­zó felek együtt, ren­de­zett körül­mé­nyek között végig tud­ják beszél­ni a válás­sal kap­cso­la­tos lehe­tő­sé­ge­i­ket jogi és embe­ri oldal­ról meg­kö­ze­lít­ve.

Cso­mag ára: 80 000 Ft (Áfa men­tes)

A beszélgetés menete

A váló felek beszél­ge­té­sét egy coach és egy ügy­véd kísé­ri egy­szer­re. Ez lehe­tő­sé­get biz­to­sít arra, hogy a felek között minél tisz­tább kép ala­kul­jon ki arról, hogy miként sze­ret­né­nek elvál­ni, ha való­ban nem talá­lunk több lehe­tő­sé­get a házas­ság meg­men­té­sé­re. A még tisz­tá­zat­lan dol­go­kat könnyeb­ben ren­dez­zék és jogi útra terel­ve a válást béké­sebb körül­mé­nyek között, minél rövi­debb idő alatt legye­nek túl raj­ta.

A 6 szem között és a 8 szem között cso­ma­gok között igény sze­rint átjár­ha­tó­sá­got biz­to­sí­tunk. Ez azt jelen­ti, ha vala­ki­vel 6 szem között kez­dünk el beszél­get­ni és az első beszél­ge­tés után a tár­sa is sze­ret­ne eljön­ni a követ­ke­ző talál­ko­zó­ra, akkor erre lehe­tő­sé­get biz­to­sí­tunk.

Miért jó?

 • A váló felek beszél­ge­té­sét egy házas­sá­gi tanács­adó, pár­kap­cso­la­ti coach és egy ügy­véd kísé­ri egy­szer­re.
 • Ez az irá­nyí­tott beszél­ge­tés lehe­tő­sé­get biz­to­sít arra, hogy a felek között minél tisz­tább kép ala­kul­jon ki arról, hogy miként sze­ret­né­nek elvál­ni, ha való­ban nem talá­lunk több lehe­tő­sé­get a házas­ság meg­men­té­sé­re.
 • A még tisz­tá­zat­lan dol­go­kat könnyeb­ben ren­dez­zék és jogi útra terel­ve a válást, béké­sebb körül­mé­nyek között, minél rövi­debb idő alatt legye­nek túl raj­ta.

 

Mi történik a beszélgetések alatt?

 • A váló felek irá­nyí­tott körül­mé­nyek között beszél­get­ni kez­de­nek egy jogász és egy házas­sá­gi tanács­adó, pár­kap­cso­la­ti coach segít­sé­gé­vel és fel­tár­juk a jelen­le­gi hely­ze­tet. à Ez több időt is igény­be vehet.
 • Meg­ha­tá­roz­zuk a beszél­ge­tés cél­ját: Mit sze­ret­né­nek elér­ni? Mik azok a pon­tok, ami­ben nem jutot­tak még egyes­ség­re? Miben sze­ret­né­nek dön­tést hoz­ni?
 • Külön­bö­ző néző­pon­tok­ból ráné­zünk a váló tár­sak aktu­á­lis hely­ze­té­re, hogy a leg­jobb meg­ol­dást talál­juk meg min­den fél szá­má­ra. Ha van gyer­mek, akkor az ő érde­ke­it is figye­lem­be véve.
 • Az első és máso­dik alka­lom között időt hagyunk, hogy a felek át tud­ják gon­dol­ni az elhang­zot­ta­kat és a fel­me­rült gon­do­la­tok, meg­ol­dá­si lehe­tő­sé­gek érje­nek.
 • A máso­dik beszél­ge­tés alkal­má­val segí­tünk kivá­lasz­ta­ni a meg­fe­le­lő meg­ol­dá­so­kat, ami­nek irá­nyá­ba érde­mes elin­dul­ni és elő­ké­szít­he­tő­ek lesz­nek a bíró­ság­ra beadan­dó ira­tok.

Kinek javasoljuk?

 • Akik nem tud­nak békés körül­mé­nyek között beszél­get­ni a házas­tár­suk­kal, de sze­ret­né­nek hamar túl­len­ni a válá­son.
 • Aki­nek szük­sé­ge van raci­o­ná­lis kül­ső meg­fi­gye­lő segít­sé­gé­re, hogy elke­rül­je a mel­lék­vá­gá­nyo­kat.
 • Aki­nek nincs vesz­te­get­ni való ide­je.
 • Olcsób­ban sze­ret­ne túl­len­ni a válá­son a lehe­tő leg­ki­sebb sérü­lé­sek­kel.
 • Fon­tos szá­má­ra, hogy a csa­lád­tag­jai is a leg­ke­vés­bé sérül­je­nek.
 • Sze­ret­né más szem­szög­ből is átlát­ni a hely­ze­tét, ami­ben van.
 • Akik­nek szük­sé­gük van a támo­ga­tás­ra ebben a nehéz idő­szak­ban.

 

Segítőid

Badenszki Erika

házassági tanácsadó, párkapcsolati coach, life és business coach, tréner

“Ami­kor évek­kel koráb­ban vál­tam, akkor tel­je­sen össze vol­tam zava­rod­va és nem talál­tam kapasz­ko­dó­kat. Nagyon jó lett vol­na, ha akkor talál­ko­zom egy ilyen jól szer­ve­zett work­shop­pal, ahol fel­te­he­tem a kér­dé­se­i­met, ötle­te­ket gyűjt­he­tek egy támo­ga­tó közeg­ben. Most egy ked­ves isme­rő­söm miatt figyel­tem fel erre a lehe­tő­ség­re és jöt­tem el. Nagyon meg­ér­te!”
Nagy-Bányász Ber­na­dett
„Nagyon kíván­csi vol­tam, hogy mit adhat nekem ez a work­shop. Előt­te sosem jár­tam ilye­nen és pon­to­san nem tud­tam, hogy mit jelent a coa­ch­ing. Eri­ka által veze­tett gya­kor­la­tok és fel­tett kér­dé­sek érde­ke­sek vol­tak és elkezd­tem egyé­ni beszél­ge­té­sek­re jár­ni.”
Hado­bás­né Kovács Regi­na

Meg­osz­tom: