Megoldás keresés
6szemközt

Bajban érzed a kapcsolatod?

Két szakember segítségével gondolhatod végig a helyzetedet
és találhatsz rá megoldást

Egy kapcsolatot nem könnyű végiggondolni és célra vezető megoldást találni egyedül a felmerülő problémákra.

De van meg­ol­dás! 

 Ha segítséget kérsz olyan szakembertől, aki nem érintett érzelmileg a téged nyomó gondokban, 

akkor könnyebben rá tudsz nézni a helyzetedre,

és megtalálni a problémából kivezető utat.


6 szem között csomag

A cso­mag két talál­ko­zót fog­lal magá­ban.

A beszél­ge­tés hossza mini­mum más­fél óra alkal­man­ként.

Ez idő alatt az ügy­fél a válás­sal kap­cso­la­tos lehe­tő­sé­ge­i­ről jogi és embe­ri oldal­ról sze­mély­re sza­bott infor­má­ci­ó­kat kap.

Rálá­tá­si lehe­tő­ség nyí­lik a meg­ol­dan­dó prob­lé­má­ra több szem­szög­ből

+ aján­dék egy 90 per­ces coa­ch­ing beszél­ge­tés

Csomag ára: 60 000 Ft (ÁFA mentes)

 


Nem jó ez a helyzet, de bizonytalan vagy?

Tapasz­ta­la­ta­ink alap­ján gyak­ran elő­for­dul, hogy aki válá­son gon­dol­ko­zik, az nem ren­del­ke­zik a lehe­tő­sé­ge­i­nek töre­dé­ké­vel sem.

Továb­bá gyak­ran talál­ko­zunk olyan ese­tek­kel, ami­kor nem sike­rült még tel­je­sen elkö­te­le­ződ­ni a válás gon­do­la­ta mel­lett. 

Továb­bi lehe­tő­sé­ge­ket kere­sünk, ami még talán meg­ment­he­ti a házas­sá­got vagy kap­cso­la­tot.

Segí­tünk végig­gon­dol­ni a lehet­sé­ges uta­kat, ame­lyek­re rá tudunk lép­ni.

Egy jogász és egy coach jelen­lé­té­ben végig­gon­dolt folya­mat sokat segít­het abban, hogy sike­rül­jön meg­hoz­ni a meg­fe­le­lő dön­tést, 

Mi történik a beszélgetés során?

Egy jogász és egy coach segít­sé­gé­vel fel­tár­juk a jelen­le­gi hely­ze­tet. 

Meg­ha­tá­roz­zuk a beszél­ge­tés cél­ját: Mit sze­ret­nél elér­ni? Miben sze­ret­nél dön­tést hoz­ni?

Külön­bö­ző néző­pon­tok­ból ráné­zünk a kli­ens aktu­á­lis hely­ze­té­re, hogy a leg­jobb meg­ol­dást meg­ta­lál­juk.

Az első és máso­dik alka­lom között időt hagyunk, hogy a fel­me­rült gon­do­la­tok, meg­ol­dá­sok érje­nek.

A máso­dik beszél­ge­tés alkal­má­val segí­tünk kivá­lasz­ta­ni a meg­fe­le­lő meg­ol­dá­so­kat, ami­nek irá­nyá­ba érde­mes elin­dul­ni.

 

Mit szeretnél elérni a beszélgetés végére?

 • A válás­sal kap­cso­la­tos bizony­ta­lan­sá­ga­id elosz­la­tás­ra kerül­nek jogi és embe­ri oldal­ról egy­aránt.
 • Ha bizony­ta­lan vagy, abban, hogy a válás-e a leg­jobb meg­ol­dás, akkor segí­tünk fel­so­ra­koz­tat­ni a válás vagy sza­kí­tás mel­let­ti érve­ket és ellen­ér­ve­ket
 • Segí­tünk meg­hoz­ni a meg­fe­le­lő dön­tést.
 • Más szem­pon­tok sze­rint is rá tudsz néz­ni az aktu­á­lis hely­ze­ted­re, mert ben­ne len­ni egy hely­zet­ben más, mint kívül­ről ráte­kin­te­ni. Más meg­ol­dá­sokat kínál­nak a külön­bö­ző néző­pon­tok.
 • Sze­mély­re sza­bot­tan kapsz infor­má­ci­ókat a lehe­tő­sé­ge­id­ről.
 • Ren­ge­teg időt, pénzt és ener­gi­át spó­rol­hatsz magad­nak, ha cél­irá­nyo­san kere­sed a meg­ol­dá­so­kat szak­ér­tői segít­ség­gel
 
Melyik út a leg­meg­fe­le­lőbb szá­mod­ra?

Kinek javasoljuk?

 • Aki sze­ret­ne meg­ol­dást talál­ni minél hama­rabb a fenn­ál­ló prob­lé­má­ra.
 • Aki­nek nincs vesz­te­get­ni való ide­je.
 • Olcsób­ban sze­ret­ne túl­len­ni a válá­son a leg­ki­sebb sérü­lé­sek­kel.
 • Fon­tos szá­má­ra, hogy a csa­lád­tag­jai és ő is a leg­ke­vés­bé sérül­je­nek.
 • Sze­ret­né átlát­ni a hely­ze­tét, ami­ben van
 • Aki nem tud egye­dül dön­tést hoz­ni, szük­sé­ge van a támo­ga­tás­ra ebben a nehéz idő­szak­ban

Segítőid

Badenszki Erika

házassági tanácsadó, párkapcsolati coach, tréner

Több mint 16 éve fog­lal­ko­zom embe­rek­kel és a lel­ki­ál­la­po­tuk­kal. Pár­kap­cso­la­ti coach­ként és házas­sá­gi tanács­adó­ként gyak­ran talál­ko­zom a válás prob­lé­má­já­val és a mögöt­tes féle­lem­mel, ami gyak­ran cse­lek­vés­kép­te­len­né teszi az embe­re­ket. 

Az egyé­ni tanács­adás­ban gyak­ran hívom segít­sé­gül a csa­lá­di rend­szer­szem­lé­let mód­sze­rét is. Csa­lá­di rend­sze­rünk­re, elaka­dá­sa­ink­ra nem csak cso­port­ban van lehe­tő­ség ránéz­ni, hanem egyé­ni beszél­ge­tés kere­tén belül is. Így azok szá­má­ra is meg­ol­dást nyújt ez a mód­szer, akik nem sze­ret­né­nek cso­port­ban dol­goz­ni.

Ügy­véd­ként több mint tíz éve fog­lal­ko­zom csa­lád­jo­gi ügyek­kel, azon belül is első­sor­ban házas­sá­gi bon­tó­pe­rek­kel. Ennek során gyor­san vilá­gos­sá vált szá­mom­ra, hogy a válás jogi kér­dé­sei mel­lett annak lel­ki olda­la sem hanya­gol­ha­tó el, azt is kezel­ni kell. 

Egy ilyen dön­tés az ember éle­té­nek min­den terü­le­té­re kihat, így fon­tos, hogy “vál­junk oko­san”. Ehhez nyúj­tunk sze­mély­re szó­ló segít­sé­get a hoz­zánk for­du­lók­nak.”

Gye­re és segí­tünk átkel­ni a hídon
“Ami­kor évek­kel koráb­ban vál­tam, akkor tel­je­sen össze vol­tam zava­rod­va és nem talál­tam kapasz­ko­dó­kat. Nagyon jó lett vol­na, ha akkor talál­ko­zom egy ilyen jól szer­ve­zett work­shop­pal, ahol fel­te­he­tem a kér­dé­se­i­met, ötle­te­ket gyűjt­he­tek egy támo­ga­tó közeg­ben. Most egy ked­ves isme­rő­söm miatt figyel­tem fel erre a lehe­tő­ség­re és jöt­tem el. Nagyon meg­ér­te!”
Nagy-Bányász Ber­na­dett
„Nagyon kíván­csi vol­tam, hogy mit adhat nekem ez a beszél­ge­tés. Előt­te sosem jár­tam ilye­nen és pon­to­san nem tud­tam, hogy mivel fogok talál­koz­ni. Meg­le­pőd­tem az oldott han­gu­la­ton, ami­vel talál­koz­tam, így hamar meg tud­tam nyíl­ni. A várt­nál, szá­mom­ra hama­rabb meg­ol­dást talál­tam a prob­lé­mám­ra és egy új úton tud­tam elin­dul­ni.
Köszö­nöm!!!”
H. Csil­la

 

A beszélgetések helye 

DR. ÓCSAI ÜGYVÉDI IRODA

1026 Budapest, Gábor Áron u. 18. 

Küldetésünk

Segít­sé­get nyúj­ta­ni azok­nak, akik érzik, hogy a pár­kap­cso­la­tuk­ban vál­to­zás szük­sé­ges. Kapasz­ko­dót kíná­lunk azok­nak,  aki­ket fog­lal­koz­tat a válás/szakítás gon­do­la­ta, vagy nem tud­nak dön­te­ni a kap­cso­la­tuk sor­sá­ról.

Célunk minél rész­le­te­sebb tájé­koz­ta­tást adni azzal kap­cso­lat­ban, hogy jogi­lag és embe­ri­leg mivel jár ha bele­vág­nak a vál­toz­ta­tás­ba és mivel jár a halo­ga­tás… (… amely gyak­ran nagyobb káro­kat okoz)

Igyek­szünk eljut­tat­ni kli­en­se­in­ket arra a pont­ra, ahon­nan már dön­tés hoz­ha­tó az ide­á­lis meg­ol­dás­ra.


Nincs kilá­tás­ta­lan hely­zet, csak néha koszos a táv­csö­vünk len­csé­je, amin keresz­tül kém­lel­jük a jövőt. Mi segí­tünk meg­tisz­tí­ta­ni!!!

Badensz­ki Eri­ka, Dr. Ócsai József Twe­et
favicon

Meg­osz­tom: