Új szabályok ez év elejétől a válóperekben!

Változtak a válóperrel kapcsolatos szabályok január 1-től!

 

A tör­vé­nyek értel­me­zé­se a gya­kor­lat­la­nok szá­má­ra eddig sem volt egy­sze­rű, de janu­ár 1-től gyö­ke­re­sen vál­toz­tak a sza­bá­lyok, az eljá­rás szak­sze­rűbb, de nehe­zeb­ben átte­kint­he­tő lett.  Azért, hogy gyor­san és ered­mé­nye­sen lehes­sünk túl az egyéb­ként is nehéz idő­sza­kon, kér­jük gya­kor­lott csa­lád­jo­gi szak­ér­tő ügy­véd segít­sé­gét! Nem fog­ja meg­bán­ni, nem­csak a kér­dé­se­i­re kap választ, de az eljá­rás­ban is ered­mé­nyes kép­vi­se­le­tet kap.

 A tel­je­sebb körű tájé­ko­zó­dás érde­ké­ben 3 órás work­sho­pot tar­tunk, a Békés válás meg­va­ló­sí­tá­sát segít­ve!

Itt lehet jelentkezni!

Kell-e nekem ügyvéd a váláshoz, ha már mindenben megegyeztünk?

A házas­ság fel­bon­tá­sa csak bíró­ság útján, per­ben lehet­sé­ges. A per kere­set­tel indul, ame­lyet az egyik házas­fél­nek kell indí­ta­nia. A sza­bá­lyok nem teszik köte­le­ző­vé az ügy­vé­di kép­vi­se­le­tet, azon­ban min­den­kép­pen cél­sze­rű szak­em­ber segít­sé­gét kér­ni.

 

 

 

Milyen a „jó” válás?

Vekerdy Tamás, Bel­ső sza­bad­ság című köny­vé­ben kivá­ló­an össze­fog­la­lás­ra került néhány szó­ban:

A „Jó” válás alatt azt értem, ami­kor nem her­gel­jük a gye­re­ket a másik szü­lő ellen, nem arra hasz­nál­juk, hogy kiszúr­junk a vala­ha sze­re­tett, de már gyű­lölt egy­ko­ri tár­sunk­kal, hanem úgy állunk a hely­zet­hez, hogy egyi­künk sem így akar­ta, saj­nos még­sem ment a dolog, de igyek­szünk válás köz­ben után is a lehe­tő leg­nor­má­li­sab­bak marad­ni. Szó­val min­den eset más, egye­di­leg kell mér­le­gel­nünk, hogy az adott szi­tu­á­ci­ó­ban mi a meg­fe­le­lőbb dön­tés.”

Ebben a mér­le­ge­lés­ben tudunk segí­te­ni, ha eljön a Váló – Társ work­shop-ra, ahol jogi útmu­ta­tást kap és esz­kö­zö­ket a zök­ke­nő­men­te­sebb és har­mo­ni­ku­sabb válás­hoz. Továb­bá szó esik a követ­ke­zők­ről:

 

  • Hogyan tehe­ti könnyeb­bé a válás nehéz idő­sza­kát?
  • Mire szá­mít­hat a házas­sá­gi bon­tó­per során?
  • Milyen jogok ille­tik a bon­tó­per részt­ve­vő­it?
  • Milyen lehe­tő­sé­gei van­nak a válás tel­jes folya­ma­tá­ban?
  • Meg­köt­ni szé­pen, gyor­san… és fel­bon­ta­ni?
  • Fel­pe­res és alpe­res, mire szá­mít­hat a másik oldal­ról?
  • Mi vár a gyer­me­kek­re válás során? Hogy érde­mes kezel­ni a hely­ze­tet az ese­tük­ben?
  • A másik fél néző­pont­já­nak meg­is­me­ré­se sokat segít­het a hoz­zá­ál­lá­sun­kon
  • Stressz keze­lé­si ötle­tek

 

Várunk sze­re­tet­tel min­den­kit, aki­nek nincs ide­je a hosszan elhú­zó­dó válás­ra, hanem hamar tovább sze­ret­ne lép­ni és min­dent meg­tud­ni a lehe­tő­sé­ge­i­ről a leg­jobb meg­ol­dás érde­ké­ben. A beszél­ge­té­sek kisebb lét­szám­mal tör­tén­nek meg­ren­de­zés­re, maxi­mum 12 fő.

A beszélgetés során személyesen feltett kérdésekre is válaszolunk, akár négyszemközt is.

Részletek és jelentkezés a programra

 

 

Vár­juk sze­re­tet­tel:

 

Dr. Ócsai József   Badensz­ki Eri­ka
Ügy­véd Busi­ness és Life coach
Tré­ner
Házas­sá­gi tanács­adó

 

Meg­osz­tom: