A válás/szakítás borzalmai… (…nak elkerülése) 3 lépésben

A mai vilá­gunk­ban a házas­sá­gok jóval több, mint fele válás­sal vég­ző­dik. Ez nagy szám, ami sok sérü­lést rejt magá­ban. A válás idő­sza­ka nagyon nehéz az ember éle­té­ben és az ese­tek több­sé­gé­ben ezzel egye­dül pró­bá­lunk meg­bir­kóz­ni, ami több, de inkább keve­sebb siker­rel jár. Ha kinyit­juk a sze­mün­ket és körül­né­zünk, lát­hat­juk, hogy milyen sok fáj­dal­mat hagyunk magunk után és magunk­ban. Nem a leg­jobb meg­ol­dás azon­ban a fel­szín alá rej­te­ni ezt a sok érzel­mi elaka­dást, mert tudat­ta­la­nul is dol­go­zik a mély­ben.

Ha eldön­töt­tük — vagy már közel állunk a dön­tés­hez– hogy külön foly­tat­nánk, akkor fel­ke­re­sünk egy ügy­vé­det, aki elmond­ja, hogy milyen jogi lehe­tő­sé­gek áll­nak előt­tünk. Itt a pusz­ta tények, a teen­dők sora kerül az asz­tal­ra, érze­lem­nek nem sok helye van. Pedig, ha erre is figyel­nénk, töb­bet hoz­hat­nánk ki belő­le. Sok­kal több elő­nyünk szár­maz­na hosszú távon, s nem csak nekünk, hanem a körü­löt­tünk élők­nek is.

1. Kinek jut eszé­be fel­ke­res­ni egy segí­tő szak­má­ban dol­go­zó embert ( pl.: pszi­cho­ló­gust, coa­chot) hogy segít­se át ezen a nehéz idő­sza­kon? – Szin­te sen­ki­nek. Pedig sok elő­nye len­ne:

 • Hama­rabb fel lehet dol­goz­ni a vesz­te­sé­get. Akár éve­ket is nyer­he­tünk vele.
 • Fel­is­mer­jük, hogy mit kel­le­ne leg­kö­ze­lebb más­hogy csi­nál­ni.
 • Az önis­me­re­tünk fej­lő­dik, ezál­tal job­bak lesz­nek a kap­cso­la­ta­ink.
 • Kom­mu­ni­ká­ci­ós stí­lu­sunk javul.
 • A konf­lik­tu­sa­in­kat haté­ko­nyab­ban tud­juk kezel­ni
 • Nagyobb esé­lyünk van arra, hogy meg­fe­le­lő párt válasszunk magunk mel­lé a továb­bi útra
 • … és még sorol­hat­nánk.
 1. A válás során gyakran elfelejtjük, hogy mindez nemcsak minket érin és nem egyedül nekünk nehéz, hanem a szüleinknek, testvéreinknek, gyermekeinknek, volt házastársunknak, sőt még a barátainknak és a minket körülvevő embereknek is. Vagyis körülöttünk mindenkinek.

Szü­lő­ként elgon­dol­kod­ta­tó, hogy milyen min­tát adunk tovább a gyer­me­ke­ink­nek? Hogy tanít­juk meg nekik a konf­lik­tu­sa­ink keze­lé­sét? De ne is men­jünk bele ilyen mélyen, mert ez már az önis­me­ret útvesz­tő­jé­be vezet­ne, ebből pedig már éppen ele­günk van, annyit hal­lunk róla…

Ezt látva gondoltunk arra, hogy lehetne ezt máshogy is csinálni.

3.Mi lenne, ha nem az ellenségeskedés lenne a középpontban, hanem a békés elválásra törekednénk?
A veszekedések nélkül is elég nehéz a válás időszaka, nem kellene ezt még tovább bonyolítani. Ehhez nyújtunk segítséget a következőképpen:

a.) A jogi lehe­tő­sé­gek ismer­te­té­se köz­ben időn­ként meg­ál­lunk, és szem­ügy­re vesszük a ben­nünk rej­lő embert is

 • Hogy lehet ebből a hely­zet­ből minél hama­rabb kijut­ni?
 • Milyen érzé­sei lehet­nek a másik félek? Mi mun­kál­kod­hat ben­ne?
 • Hogy érez­he­tik magu­kat a gyer­me­ke­ink adott hely­zet­ben?
 • Mikép­pen beszél­jek a másik­kal, hogy meg­ért­sem őt és ő meg­ért­sen engem?
 • Miért jó, ha kibe­szél­jük a ben­nünk lévő dol­go­kat?
 • Miért érde­mes segít­sé­get kér­ni?

b.) A kisebb cso­port­nak köszön­he­tő­en meg­is­mer­he­tünk a miénk­hez hason­ló élet­hely­zet­ben lévő embe­re­ket, akik­től tanul­ha­tunk is vagy fel­hív­hat­ják a figyel­mün­ket olyan dol­gok­ra, amik­re mi nem is gon­dol­tunk.

c.) A válás­sal kap­cso­la­tos szak­iro­da­lom­ba is bete­kin­tünk, ami­ből mazso­láz­va meg­ol­dá­so­kat talál­ha­tunk a prob­lé­má­ink­ra.

d.)Szót ejtünk arról, hogy miért érde­mes szem­be­néz­ni önma­gunk­kal és kibe­szél­ni az érzé­se­in­ket, fel­is­mer­ni, hogy mit hol ron­tot­tunk el. Nem titok, nem érde­mes még egy­szer elkö­vet­ni ugyan­azt a hibát.

e.) A beszél­ge­tés végén lehe­tő­sé­get biz­to­sí­tunk a négy­szem­köz­ti kér­de­zésre is.

Coach­ként, beszél­ge­té­se­im során, ami­kor a meg­ol­dást és tovább­lé­pé­si lehe­tő­sé­ge­ket kere­sünk, szin­te kivé­tel nél­kül szem­be­jön velünk egy válás a múlt­ból, ami­ben vala­mi­lyen szin­ten érin­tett volt a beszél­ge­tő part­ne­rem. Elő­ke­rül­nek addig ki nem mon­dott dol­gok és fel nem dol­go­zott érzé­sek, amik ott dol­goz­tak addig a mély­ben és folya­ma­tos aka­dá­lyo­kat gör­dí­tet­tek elénk. Fel­is­me­ré­sük­kel és tuda­to­sí­tá­suk­kal azon­ban más irányt vehet az éle­tünk. Ha tehet­jük, akkor miért ne válasszuk kel­le­me­sebb utat, még ha lát­szó­lag nem is ez a kényel­me­sebb.

Ha már bele­lép­tünk egy­szer egy csap­dá­ba, akkor ne tegyük meg még egy­szer, mert az is fáj­ni fog, ha lehet még job­ban.

További részletek

 

Dr. Ócsai József Badensz­ki Eri­ka
Ügy­véd Busi­ness és Life coach
  Tré­ner
  Házas­sá­gi tanács­adó

További blog bejegyzések a témában:

http://valtsnezopontot.hu/2017/11/08/oszinten-a-valasrol/

http://valtsnezopontot.hu/2017/11/03/bizalom/

http://valtsnezopontot.hu/2017/10/20/beszelgetes-valasrol-hogyan-erdemes-hozzakezdeni/

http://valtsnezopontot.hu/2017/09/07/5-tanacs-az-egyszerubb-valashoz/

http://valtsnezopontot.hu/2017/08/11/kiut-parkapcsolati-kommunikacio-utvesztoibol/

http://valtsnezopontot.hu/2017/06/27/rozsaszin-kod-avagy-jol-jott-volna-egy-hazassagi-szerzodes/

http://valtsnezopontot.hu/valas-workshop/

Meg­osz­tom: