Őszintén a válásról

Ha már min­den tőlünk tel­he­tőt meg­pró­bál­tunk annak érde­ké­ben, hogy meg­ment­sük a kap­cso­la­tun­kat, és nem talá­lunk más meg­ol­dást mint a válás, akkor érde­mes utá­na jár­ni, hogy mind­ez mivel jár. Az inter­ne­ten sok infor­má­ci­ót be lehet gyűj­te­ni, de érde­me­sebb lehet szak­em­bert fel­ke­res­ni, aki a mi érde­ke­in­ket kép­vi­se­li, és job­ban rálát kívül­ről a hely­ze­tünk­re, mint mi magunk, aki ben­ne vagyunk, és gyak­ran nem lát­juk a fától az erdőt.

 Figyelem!

Változtak a válóperrel kapcsolatos szabályok január 1-től!

A teljesebb körű tájékozódás érdekében 3 órás workshopot tartunk, a Békés válás megvalósítását segítve!

Jelentkezés a workshopra erre a linkre kattintva

Tíz évvel ezelőtt, ami­kor elvál­tam, több ügy­vé­det is fel­ke­res­tem. Leg­na­gyobb meg­le­pe­té­sem­re min­den­ki más­hon­nan köze­lí­tet­te meg a hely­ze­te­met és külön­bö­ző taná­cso­kat kap­tam a saját elkép­ze­lé­se­im mel­lé. Ott áll­tam a két­sé­gek között, mert min­den­ki csak a jog olda­lá­ról fog­ta meg a hely­ze­tet, de velem, mint érző ember­rel, sen­ki nem fog­lal­ko­zott. Végül is elvál­tunk. Majd 10 évvel később talál­koz­tam egy régi kol­lé­gám­mal, aki tör­té­ne­te­sen ügy­véd és szó­ba került a válá­som. Mivel rend­kí­vül lel­kes szak­em­ber, így fel­vá­zol­ta az akko­ri lehe­tő­sé­ge­i­met és hatal­mas meg­le­pe­té­sem­re éppen azok­ra a dol­gok­ra tért ki, ame­lyek egyez­tek az én akko­ri elkép­ze­lé­se­im­mel, és még arra is kitért, hogy – figye­lem­be vél­ve az embe­ri oldalt is — mind­két fél miként sérül­he­tett vol­na a leg­ke­vés­bé.

Pár­kap­cso­la­ti tanács­adó­ként és tré­ner­ként hatal­mas meg­le­pe­tés­ként ért, hogy léte­zik olyan ügy­véd, aki sze­rint is lehet­sé­ges a válást más­hogy is bonyo­lí­ta­ni, úgy hogy ne men­jen rá tel­je­sen min­den­ki. Ekkor jutott eszünk­be, hogy szer­vez­zünk olyan beszél­ge­tést, ahol jogi és embe­ri oldal­ról is támo­ga­tást kap a részt­ve­vő.

Figye­lem­be vesszük, hogy ez egy rend­kí­vül érzé­keny álla­pot, így nem kell fel­tét­le­nül meg­osz­ta­ni min­den­ki­nek a prob­lé­má­ját, de ha vala­ki sze­ret­ne róla mesél­ni, azt is meg­te­he­ti, mert sokat lehet tanul­ni belő­le és gyak­ran ráis­me­rünk a saját éle­tünk­re az elhang­zot­tak­ból, vagy eset­leg a prob­lé­mánk­ra is gyógy­írt talá­lunk.

  • Sor­ra vesszük a jogi kér­dé­se­ket, lehe­tő­sé­ge­ket
  • Köz­ben segít­sé­get kapunk ahhoz, hogy a ben­nünk lévő érzé­se­ket fel tud­juk dol­goz­ni
  • Beszél­ge­tünk a gye­re­kek érzel­mi vilá­gá­ról és arról, hogyan tud­juk minél hama­rabb fel­dol­goz­ni ezt a hely­ze­tet a leg­ki­sebb sérü­lé­sek­kel.
  • Más néző­pont­ból is átte­kint­jük a tör­tén­te­ke
  • Fur­csa ezt olvas­ni, de lehet­sé­ges egy válást is pozi­tí­van szem­lél­ni az idő múlá­sá­val, ha bele­ál­lunk és fel­vál­lal­juk a fele­lős­sé­get, hogy igen­is ten­nünk kell a közös jóért és magun­kért
  • Lehe­tő­sé­get biz­to­sí­tunk arra, hogy a vala­ki sze­ret­ne, akkor kér­dez­hes­sen négy vagy hat­szem­közt is.

A beszél­ge­tés során elhang­zot­ta­kat titok­ként kezel­jük, így is tisz­te­let­ben tart­va min­den­ki magán­ügyét.

Egy kisebb terem­ben kör­be­ülünk egy asz­talt, hogy min­den­ki igé­nye­i­nek meg­fe­le­lő­en tud­jon érvé­nye­sül­ni. Ez nem egy tan­ter­mi okta­tás, ahol felel­ni kell a végén és refe­rál­ni a tudá­sunk­ról. Szó sincs róla… Itt az Élet az, ami szá­mon kér majd, hogy meg­tet­tél-e min­dent, ami Tőled telt, vagy csak kibú­vó­kat keres­tél, nehogy a tet­tek meze­jé­re kell­jen lép­ned.

 

 

Ha Te is szeretnél tenni magadért, akkor gyere el május 11-én a beszélgetésünkre.

Részletek és jelentkezés erre a linkre kattintva.

 

 

Várunk sze­re­tet­tel!

 

Dr. Ócsai József ügy­véd

Badensz­ki Eri­ka pár­kap­cso­la­ti coach és tré­ner

 Képek forrása: www.pixabay.com

Meg­osz­tom:

Kategória Egyéb