Beszélgetés a válásról: Hogyan lássunk hozzá és mire érdemes odafigyelni?

Tartalmas körutazás idegenvezetőkkel a válás útvesztőjében

Olvasson tovább, ha..

 • sze­ret­né könnyeb­bé ten­ni a válás nehéz idő­sza­kát
 • fon­tol­gat­ja a válást, és sze­ret­né tud­ni, mire szá­mít­hat
 • sze­ret­né, ha job­ban meg­ér­te­nék mások — álta­lá­no­san is
 • sze­ret elő­re fel­ké­szül­ni és tisz­tán lát­ni

 

Miről lesz szó?

 1. Hogyan tehe­ti könnyeb­bé a válás nehéz idő­sza­kát?
 2. Mire szá­mít­hat a házas­sá­gi bon­tó­per során?
 3. Milyen jogok ille­tik a bon­tó­per részt­ve­vő­it?
 4. Milyen lehe­tő­sé­gei van­nak a válás tel­jes folya­ma­tá­ban?
 5. Meg­köt­ni szé­pen, gyor­san… és fel­bon­ta­ni?
 6. Fel­pe­res és alpe­res, mire szá­mít­hat a másik oldal­ról?
 7. Mi vár a gyer­me­kek­re válás során? Hogy figyel­he­tünk az érde­ke­ik­re?

A válás min­den­ki­nek az éle­tét fel­ka­var­ja, ha szem­be kell néz­ni vele. Ha csak az indu­la­tai vezér­lik, és nem jár­ja ala­po­san körül a témát — akár több­fé­le szak­em­bert is meg­ke­res­ve — akkor saj­nos elő­for­dul­hat, hogy bíró­sá­gi tár­gya­lá­sok vég­te­len­nek tűnő sora vár Önre! Nagy kiadá­sok árán, lel­ki­leg tönk­re men­ve ér véget a válás.. de lehet ezt más­hogy is csi­nál­ni! Ren­ge­teg időt, pénzt, ener­gi­át spó­rol­hat, és kel­le­met­len élmé­nyek­től kímél­he­ti meg magát, tuda­tos körül­te­kin­tés­sel.

Segít­ség­kép­pen össze­ál­lí­tot­tunk egy tema­ti­kus meg­be­szé­lést, amely segít tisz­ta, hite­les képet terem­te­ni a válás folya­ma­tá­ról, a gyer­mek elhe­lye­zé­si kér­dé­sek­től a vagyon­meg­osz­tá­si lehe­tő­sé­ge­kig!

A beszél­ge­tés utá­na lehe­tő­sé­get biz­to­sí­tunk a sze­mé­lye­sebb jel­le­gű kér­de­zé­sek fel­te­vé­sé­re is. Ha nem sze­ret sze­re­pel­ni, itt választ kap­hat négy­szem­közt a kér­dé­se­i­re.

Jelentkezni lehet erre a linkre kattintva

Mit kap a részvétellel?

 • hasz­nos infor­má­ci­ó­kat a válás tel­jes folya­ma­tá­ról
 • idő, pénz, ener­gia spó­ro­ló tip­pe­ket
 • útmu­ta­tást a a kel­le­met­len élmé­nyek elke­rü­lé­sé­hez
 • olyan dol­gok­ról hall­hat, ami­re jobb elő­re fel­ké­szül­ni
 • gya­kor­la­ti taná­cso­kat a pár­kap­cso­lat vagyo­ni kér­dé­se­i­ről, annak jogi meg­íté­lé­sé­ről
 • elis­mert szak­em­ber­től jogi útmu­ta­tást
 • választ saját kér­dé­se­i­re
 • esz­kö­zö­ket a másik fél könnye­debb meg­ér­té­sé­hez
 • taná­csot a gyer­me­ké­vel tar­tott kap­cso­lat szo­ro­sabb­ra fűzé­sé­hez

A tel­jes prog­ram az oldal alján talál­ha­tó!

Mikor, hol?

Idő­pont:
2018. május 11. 9:30 – 12:30

Hely­szín:
MOHA Ház, 1143 Buda­pest, Gizel­la út 42–44.

A sze­mé­lyes jel­leg miatt kor­lá­to­zott a férő­he­lyek szá­ma!  

Jelentkezni lehet erre a linkre kattintva

Előadók

ügyvéd                                                                                               

Dr. Ócsai József                                                                                                                              Badensz­ki Eri­ka
ügy­véd                                                                                                           házas­sá­gi tanács­adó, life és busi­ness coach, tré­ner

Mindössze egy ügyvédi óra áráért rengeteg információhoz juthat!

Részvételi díj: 19 900 Ft 

Kérdéseire szívesen válaszolunk a +36 30 444 0078 számon!
A workshopot az Nézőpontváltás Bt. szervezi.

Vissza­jel­zé­sek

“Ami­kor évek­kel koráb­ban vál­tam, akkor tel­je­sen össze vol­tam zava­rod­va és nem talál­tam kapasz­ko­dó­kat. Nagyon jó lett vol­na, ha akkor talál­ko­zom egy ilyen jól szer­ve­zett beszél­ge­tés­sel, ahol fel­te­he­tem a kér­dé­se­i­met, ötle­te­ket gyűjt­he­tek egy támo­ga­tó közeg­ben. Most egy ked­ves isme­rő­söm miatt figyel­tem fel erre a lehe­tő­ség­re és jöt­tem el. Nagyon meg­ér­te!” Kiss Már­ton
“Én azért men­tem el a beszél­ge­tés­re, mert meg­rom­lott a kap­cso­la­tom és elját­szot­tam a válás gon­do­la­tá­val. Nem tud­tam, hogy mité­vő legyek… Bele­vág­jak? Mivel jár mind­ez? Mi a folya­ma­ta? és még sok kér­dés kerin­gett a gon­do­la­ta­im­ban. A nap végé­re tisz­táb­ban lát­tam és külön meg­le­pe­tés­sel szol­gál­tak a kom­mu­ni­ká­ci­ós stí­lus­sal fog­lal­ko­zó gya­kor­la­tok, amik néhány dolog­ra rávi­lá­gí­tot­tak, amit elron­tot­tam addig. Köszö­nöm!!”
F. Bálint

A beszél­ge­tés során olyan kér­dé­sek is fel­me­rül­tek, ami­re nem is gon­dol­tam, de fon­tos része a válás­nak. Tet­szett, hogy esz­kö­zö­ket kap­tunk a békés ren­de­zés­hez és a jövő­re néz­ve, egy új kap­cso­lat­hoz is taná­cso­kat. Köszö­nöm, hogy ott lehettem.”Nagy-Bányász Ber­na­dett

„Nagyon kíván­csi vol­tam, hogy mit adhat nekem ez a work­shop. Előt­te sosem jár­tam ilye­nen és pon­to­san nem tud­tam, hogy mit jelent a coa­ch­ing. Eri­ka által veze­tett gya­kor­la­tok és fel­tett kér­dé­sek érde­ke­sek vol­tak és elkezd­tem egyé­ni beszél­ge­té­sek­re jár­ni.” Hado­bás­né Kovács Regi­na
„Sokat segí­tett a beszél­ge­tés, hogy tisz­táb­ban lás­sam a hely­ze­te­met és ne érez­zem magam annyi­ra elve­szett­nek. Jó volt talál­koz­ni és beszél­get­ni olyan embe­rek­kel, akik hason­ló cipő­ben jár­nak, mint én. Külön köszö­net a lel­ki támo­ga­tá­sért.” H. Lász­ló­né
„Talál­koz­tam egy remek ügy­véd­del, aki­nek segít­sé­gé­vel tény­leg gör­dü­lé­ke­nyeb­ben men­nek a dol­ga­im. Meg­ér­te elmen­ni és aktí­van részt ven­ni.” B.E.

Teljes program

I. Jogi kérdések

Házassági bontóper részletei

 • Hogyan lehet olcsóbb?
 • Mi vár­ha­tó, ha meg­egye­zünk?
 • Mi vár­ha­tó, ha nem egye­zünk meg?

Vagyonközösség megszüntetése

Vagyon­kö­zös­sé­gi kér­dé­se­ket bevin­ni a tár­gya­ló­te­rem­be hosszú, drá­ga, költ­sé­ges és ideg­őr­lő. Miért ne lehet­ne ezt könnyen és egy­sze­rűb­ben elin­téz­ni? Erre is van meg­ol­dás, csak tud­nunk kell, hogy a vagyo­nunk mely része milyen meg­íté­lés alá esik?

 • Hogyan tud­juk rövid­re zár­ni a válást?
 • Mire érde­mes figyel­ni?
 • lakás-kér­dés

Gyermek elhelyezési kérdések

 • mi mit jelent a gya­kor­lat­ban?
 • közös vagy kizá­ró­la­gos fel­ügye­let?
 • kap­cso­lat­tar­tás
 • mennyi a sok és mennyi a kevés?

Kérdezési lehetőség

 • sze­mé­lyes jel­le­gű kér­dé­se­i­re is választ kap­hat

II. Eszközök a másik fél könnyedebb megértéséhez

A másik fél nézőpontjának megismerése

 • Uta­zás a másik fél vilá­gá­ban
 • Esz­kö­zö­ket kere­sünk ahhoz, hogy a másik fél job­ban meg­ért­sen min­ket és én job­ban meg­ért­sem Őt.
 • Értő figye­lem gya­kor­lá­sa

Stressz kezelési tippek (nem csak párkapcsolatban)

 • Ener­gia­for­rá­sa­ink fel­tér­ké­pe­zé­se
 • Erős­sé­ge­ink meg­is­me­ré­se
 • Hie­del­me­ink, ame­lyek gáta­kat képez­nek éle­tünk­ben (van­nak olya­nok is, ame­lyek segí­tik az éle­tün­ket)
 • Stressz­ke­ze­lé­si tip­pek

Változó helyzetek kezelése, elfogadása

 • Kom­fort­zó­na elha­gyá­sa

Betekintés a pozitív pszichológia eszköztárába

 • Mi a bol­dog­ság?
 • A hét­köz­na­pok­ba jól beépít­he­tő gya­kor­la­tok, ame­lyek­kel ren­ge­teg időt spó­rol­ha­tunk magunk­nak

Jelentkezni lehet erre a linkre kattintva

 

Meg­osz­tom: