MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYA

 

Egy öreg és bölcs ember szí­ve­sen ját­szott a jám­bor fogoly­ma­dár­ral. Egy napon oda­lé­pett hoz­zá egy vadász. Cso­dál­koz­va lát­ta, hogy egy ilyen bölcs ember egy­sze­rű­en csak ját­szik. Nem tölt­het­né az ide­jét vala­mi fon­to­sab­bal, mint egy fogoly­ma­dár­ral?

Meg­kér­dez­te hát a bölcs ember­től: „Miért tékoz­lod az idő­det játék­ra? Miért for­dí­tod a figyel­me­det egy haszon­ta­lan állat­ra?”

Cso­dál­koz­va tekin­tett fel a bölcs. Nem is értet­te, hogy miért is ne játsz­hat­na a fogoly­ma­dár­ral?

Így szólt: „Miért nincs meg­fe­szít­ve a kezed­ben az íj?

A vadász így vála­szolt: „Nem sza­bad meg­fe­szí­te­ni. A húr veszít a feszes­sé­gé­ből és ere­jé­ből, ha min­dig meg van feszít­ve.   Ha ki akar­nék lőni egy nyi­lat, nem len­ne elég erős és így nem tud­nám elta­lál­ni a kiszelt célt.”

Az öreg bölcs így vála­szolt: „Látod, ahogy te az íja­dat néha meg­la­zí­tod, nekünk, mind­annyi­unk­nak is lazí­ta­ni és pihen­ni kell. Ha nem lazí­ta­nék pél­dá­ul, úgy hogy ját­szom ezzel a – lát­szó­lag haszon­ta­lan – állat­tal, akkor nem len­ne erőm, hogy meg­te­gyem, ami szük­sé­ges. Csak így tudom elér­ni a cél­ja­i­mat és azt ten­ni, ami való­ban fon­tos.”*

Te med­dig feszí­ted az íja­dat?

Neked egyen­súly­ban van a magán­éle­ted és a mun­kád?

Hogyan szok­tál lazí­ta­ni?

Milyen mód­sze­rek­kel han­go­lod össze az éle­te­det?

Jut min­den­re időd arra, ami iga­zán fon­tos?

 

Stressz kezelése a mindennapokban

Tréning időpont: 2017. november 4. szombaton 9:00 – 17:00

Helyszín: Gyöngyház Központ, Budapest, Vörösmarty u. 8, 1201

Részvételi díj:  14.900 Ft ,

Előadók: Kiss Mónika és Badenszki Erika

JELENTKEZNI LEHET A LINKRE KATTINTVA

 

Kiknek ajánljuk?

 • aki­nek túl sok a mun­ká­ja és kevés ide­je jut a csa­lád­já­ra
 • aki sze­ret­né stressz­men­te­seb­ben élni az éle­tét
 • akik sze­ret­né­nek mód­sze­re­ket kap­ni a min­den­na­pi stressz oldá­sá­hoz
 • csa­lád­anyák­nak, házi­asszo­nyok­nak,
 • csa­lád­apák­nak
 • akik sze­ret­nék har­mo­ni­ku­sab­bá ten­ni a kap­cso­la­ta­i­kat
 • és aki sze­ret­ne javí­ta­ni az élet­mi­nő­sé­gü­kön azzal, hogy csök­ken­tik a min­den­na­pi stresszt az éle­tük­ben

 

Miben más ez a tréning, mint a régi iskolapad?

 • ez Rólad szól
 • a Te min­den­na­pi gond­ja­id­ra talá­lunk meg­ol­dá­so­kat
 • gya­kor­la­ti­as
 • olyan össze­füg­gé­sek­re is fel­hív­ja figyel­me­det, ami­re nem is szá­mí­tasz
 • a mások által elmon­dot­tak­ból is sok ötle­tet nyer­hetsz
 • hosszú távú hatá­sa van, ha tovább gya­kor­lod a tanul­ta­kat
 • új isme­ret­sé­ge­ket köt­hetsz
 • moz­gal­mas

 

Milyen témákkal foglalkozunk?

 1. Kitöl­tünk egy rész­le­tes stressz-tesztet, amely egy­faj­ta vissza­jel­zés szá­munk­ra
 2. Vál­to­zás az egyet­len dolog az éle­tünk­ben, ami állan­dó, ezért kicsit elme­rül­nünk ebben a témá­ban, hogy ne legyen olyan félel­me­tes
 3. Biz­tos, hogy min­den fel­ada­tot neked kell elvé­gez­ni? Meg­is­me­rünk a dele­gá­lás prak­ti­ká­jával
 4. Az idő­be­osz­tás kiemel­ten fon­tos, ha azt sze­ret­nék, hogy több min­den­re jus­son időnk
 5. Kér­dé­sek hatal­ma: Te szok­tál kér­dez­ni? és Hogyan? – ebbe a téma­kör­be is bete­kin­tünk
 6. Meg­ta­nu­lunk „nem”-et mon­da­ni.
 7. Meg­is­mer­ke­dünk a kiégés jele­i­vel, mert nem csak a mun­ka­he­lyen lehet kiég­ni
 8. és még sok izgal­mas, gya­kor­la­ti­as téma vár Rád!

 

Mit nyerhetsz ezen a napon?

 • esz­kö­zö­ket, amik segít­sé­gé­vel job­ban tudod beosz­ta­ni az idő­det a magán­éle­ted­ben és a mun­kád során
 • a min­den­na­pok­ba könnyen beépít­he­tő esz­kö­zö­ket a stressz keze­lé­sé­re
 • pár­kap­cso­latod épí­té­sé­hez kapsz ötle­te­ket,
 • csa­lá­di éle­te­det har­mo­ni­ku­sab­bá tehe­ted
 • más néző­pontból köze­lít­he­ted meg a kevés­bé műkö­dő élet­te­rü­le­te­i­det
 • és még sok egyéb, ha hozol témát vagy kér­dé­se­ket, azok­ra is kere­sünk meg­ol­dást
 • jógá­val– tes­te­det is kar­ban tart­ha­tod és az elmé­det is fris­sít­he­ted a stressz oldá­sa mel­lett

Mi most a jógát válasz­tot­tunk és a mudrá­kat, hogy min­den­ki kicsit ella­zul­has­son és haté­ko­nyab­bá tegyük az együtt eltöl­tött napun­kat, az új isme­re­tek pedig job­ban rög­zül­hes­se­nek.

 

Várunk, mert szorít az idő és rohan az élet!

Elő­adók

Kiss Móni­ka   Badensz­ki Eri­ka
Bach-virág­te­ra­pe­u­ta Busi­ness és Life coach
Ener­ge­ti­kai keze­lé­sek Tré­ner
dia­po­zi­tív keze­lés Házas­sá­gi tanács­adó
Anaya gyer­mek­jó­ga okta­tó Pár­kap­cso­la­ti coach
Hat­ha fel­nőtt okta­tó

 

JELENTKEZNI LEHET A LINKRE KATTINTVA

… és a végé­re tar­to­gat­tunk még egy meg­le­pe­tést:

Ha pár­ban érkez­tek, akkor októ­ber 31-ig befi­zet­ve ket­tő­tök­nek csak 24 800 Ft a rész­vé­tel.

 

Ha kérdésed van, keress minket bizalommal:

Badensz­ki Eri­ka 30–444-0078 valtsnezopontot@valtsnezopontot.hu
Kiss Móni­ka 30–930-6790 cseppegeszseg@gmail.com

Jelentkezz mihamarabb, hogy le ne maradj!

 

* Forrás: Wolf W Lasko, Iris Seim: A WOW-prezentáció
** Képek forrása: www.pixabay.com

 

Meg­osz­tom: