5 tanács az egyszerűbb váláshoz

Ha már a kapcsolatunk elromlott, legalább próbáljuk lezárni minél kevesebb sérelemmel

1. Többféle szakember felkeresése

A válás min­den­ki éle­tét fel­ka­var­ja, de ha nincs más meg­ol­dás, elke­rül­he­tet­le­nül szem­be kell néz­ni vele. Ha csak az indu­la­tai vezér­lik az embert, és nem jár­ja ala­po­san körül a témát — akár több­fé­le szak­em­bert is meg­ke­res­ve — akkor saj­nos elő­for­dul­hat, hogy bíró­sá­gi tár­gya­lá­sok vég­te­len­nek tűnő sora vár Ránk! Ren­ge­teg ide­ges­ke­dés­sel, nagy kiadá­sok árán, lel­ki­leg tönk­re­men­ve ér véget a válás… de lehet ezt más­hogy is csi­nál­ni!

Szá­mos eset­tel talál­ko­zunk, ami­kor az ügy­fe­lünk már csak akkor keres meg min­ket, ami­kor szá­mos bíró­sá­gi for­du­lón túl­jut­va és lel­ki­leg össze­tör­ve kicsú­szott a lába alól a talaj. Ekkor elme­sé­lik, hogy min­den, — sze­rin­tük lehet­sé­ges — jog­sza­bályt elol­vas­tak a válás­sal kap­cso­lat­ban, de ami­kor oda­ér­tek a bíró­ság­ra, akkor nem várt hely­ze­tek­kel talál­ták szem­be magu­kat.

Melyik lehet a kifi­ze­tő­dőbb meg­ol­dás? Meg­fe­le­lő szak­em­ber segít­sé­gét kér­ni vagy egye­dül elin­dul­ni a “válás útvesz­tő­jé­ben”? Véle­mé­nyünk sze­rint ren­ge­teg időt, pénzt, ener­gi­át spó­rol­ha­tunk, és kel­le­met­len élmé­nyek­től kímél­het­jük meg magun­kat, ha tuda­to­san járunk utá­na min­den fel­ve­tő­dő kér­dés­nek.

2. Több nézőpontból ránézni a dolgokra

Tönk­re­ment éle­tek tör­té­ne­te­it olvas­hat­juk szá­zá­val, mert még a válást is elron­tot­ták a házas felek. Ekkor nem csak azok szen­ved­nek, akik vál­nak, hanem a körü­löt­tük lévő embe­rek is: gyerekek,szülők, bará­tok….

Gye­re­kek? Érte­nek ők ebből egy­ál­ta­lán vala­mit? Sok­kal töb­bet, mint gon­dol­nánk!!!

Hányan figye­lünk arra oda, hogy meg­fe­le­lő ügy­védet talál­junk, aki több néző­pont­ból is rá tud néz­ni az adott hely­zet­re? Milyen kri­té­ri­u­mok­nak kell meg­fe­lel­nie a válasz­tott ügy­vé­dünk­nek? Ezen el szok­tunk egy­ál­ta­lán gon­dol­koz­ni? Nem biz­tos, hogy a leg­ol­csóbb a leg­jobb, de a leg­drá­gább sem biz­to­sí­ték sem­mi­re….

 

 1. 3. Mi a cél? Neked mi a célod?  

Mi lehet a tör­té­ne­tünk tanul­sá­ga? Keres­sünk olyan embert, aki segít fel­dol­goz­ni a válá­sun­kat és támo­gat min­ket abban, hogy miha­ma­rabb tovább tud­junk lép­ni? (Nem a szom­széd­ra gon­dol­tam, aki per­sze min­dent tud vagy a leg­jobb barát­nő­re, aki elfo­gult irán­tunk.) Olyan szak­em­ber­re, aki kívül­ről is rálát az adott hely­zet­re. Pl. coach, pár­kap­cso­la­ti tanács­adó, pszi­cho­ló­gus stb. (Jöven­dő mon­dó nem biz­tos, hogy a leg­cél­ra­ve­ze­tőbb, mivel a dön­té­sek gar­ma­da a mi kezünk­ben van, de egy pró­bál­ko­zást meg­ér­het kikap­cso­ló­dás­ként)

Miért olyan fon­tos a válás meg­fe­le­lő fel­dol­go­zá­sa?

 • Mert nem mind­egy, hogy megyünk tovább az úton.
 • Milyen lesz a követ­ke­ző pár­kap­cso­la­tunk.
 • Nem mind­egy, hogy a gyer­me­ke­ink milyen sérel­me­ket visz­nek tovább fel­dol­go­zat­la­nul.
 • Nem mind­egy, hogy gyer­me­ke­ink milyen kap­cso­la­to­kat fog­nak kiala­kí­ta­ni éle­tük során. Ezek­re és még sok egyéb­re van hatás­sal a válá­sunk.

A gyer­mek lel­ki­vi­lá­gá­val ki fog­lal­ko­zik? Le tudunk ülni mel­lé és elme­sél­ni neki, hogy mi tör­té­nik éppen körü­löt­te? Kíván­csi­ak vagyunk, hogy mit élhet át a gyer­me­künk a válás alatt? Milyen gyak­ran szok­tunk elbe­szél­get­ni erről vele, velük? Beszél­ge­tünk arról, hogy miként éljük meg az egé­szet? (Ked­ves Apa és Anya! Nem egy­más­ra muto­gat­va, hanem ki-ki a saját érzé­se­it meg­oszt­va, egy­más­ra muto­ga­tás nél­kül)

4. Mások történeteiből tanulni

Kamil­lá­nak az volt a cél­ja, hogy minél hama­rabb talp­ra tud­jon áll­ni és új éle­tet kezd­jen, ezért eldön­töt­te, hogy abba az 5%-ba fog tar­toz­ni, akik új lehetőséget lát­nak a válás­ban és nem süllyed bele az önsaj­ná­lat­ba. Per­sze a válás során is végig kell men­ni a gyász­fo­lya­ma­ton, amit nem sza­bad meg­spó­rol­ni, ha később nem sze­ret­nénk „szövődmé­nye­ket”. Nem mind­egy, hogy mennyi­re vagyunk tisz­tá­ban a ben­nünk ját­szó­dó tör­té­né­sek­kel.

Mivel Kamil­lá­nak nem volt szim­pa­ti­kus a „foga­dat­lan pró­ká­to­ra­i­nak” a véle­mé­nye, ezért coach-hoz for­dult, aki ügy­véd­je aján­lott és végig­se­gí­tet­te a folya­ma­ton. Gyer­me­ké­vel sokat beszél­ge­tett és pszi­cho­ló­gus­hoz vit­te, aki szin­tén sokat segí­tett nekik az ese­mé­nyek fel­dol­go­zá­sá­ban. A végé­re még a volt fér­jé­vel is embe­ribb lett a kap­cso­la­tuk. (Nem ez a leg­ké­nyel­me­sebb meg­ol­dás, de hosszú távon ez lehet a leg­gyü­möl­csözőbb)

Mivel nem kevés ehhez hason­ló tör­té­net­nek vol­tunk és vagyunk tanúi, ezért arra jutot­tunk, hogy segí­tünk köze­lebb kerül­ni a meg­ol­dás­hoz egy tema­ti­kus beszél­ge­tés kere­tén belül.

5. Felismerni, hogy szükséged van a segítségre

Segít­ség­kép­pen össze­ál­lí­tot­tunk egy work­sho­pot (tema­ti­kus meg­be­szé­lés), amely segít tisz­ta, hite­les képet terem­te­ni a válás folya­ma­tá­ról, a gyer­mek­el­he­lye­zé­si kér­dé­sek­től a vagyon­meg­osz­tá­si lehe­tő­sé­ge­kig!

 

Mit kapsz ha magadra fordítasz néhány órát?

 • min­den hasz­nos infor­má­ci­ót tömö­ren a válás egész folya­ma­tá­ról
 • idő-, pénz-,  és ener­gia­spó­ro­ló meg­ol­dá­so­kat
 • útmu­ta­tást a kel­le­met­len élmé­nyek elke­rü­lé­sé­hez
 • infor­má­ci­ó­kat olyan dol­gok­ról, amik­re jobb elő­re fel­ké­szül­ni
 • gya­kor­la­ti taná­cso­kat a pár­kap­cso­lat vagyo­ni kér­dé­se­i­ről, annak jogi meg­íté­lé­sé­ről
 • jogi útmu­ta­tást elis­mert szak­em­ber­től
 • választ a saját kér­dé­se­id­re
 • gya­kor­la­ti­as kom­mu­ni­ká­ci­ós fel­ké­szí­tést
 • tip­pe­ket a kap­cso­lat szo­ro­sabb­ra fűzé­sé­hez a gye­re­ke­id­del

 

Várunk sze­re­tet­tel egy beszél­ge­tés­re!

Itt tudsz jelentkezni!!

 

Meg­osz­tom: