KIÚT A PÁRKAPCSOLATI KOMMUNIKÁCIÓ ÚTVESZTŐIBŐL

Tegyél a párkapcsolatodért, hogy jobban működhessen!

Akár párban is jöhettek, hogy azonnal, élesben tudjatok gyakorolni.

 

Időpont: 2018. február 10.

szombaton 8:30 – 16:30

Early bird kedvezmény: február 4-ig befizetve 14.900 Ft a részvételi díj,

utána 18900 Ft

Helyszín: Gyöngyház Központ, Budapest, Vörösmarty u. 8, 1201

Előadók: Kiss Mónika és Badenszki Erika

 

Kiknek ajánljuk?

 • pár­kap­cso­lat­ban élők­nek
 • pár­kap­cso­lat­ra vágyók­nak
 • csa­lád­anyák­nak, házi­asszo­nyok­nak,
 • csa­lád­apák­nak
 • akik sze­ret­nék har­mo­ni­ku­sab­bá ten­ni a kap­cso­la­ta­i­kat
 • és aki sze­ret­ne javí­ta­ni az élet­mi­nő­sé­gén a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ja segít­sé­gé­vel

A kom­mu­ni­ká­ci­ónk nagyobb hatás­sal van az éle­tünk­re, mint gon­dol­nánk. Nagyon sok kap­cso­la­tot látunk tönk­re­men­ni, gyak­ran azért, mert nem ismer­jük a másik igé­nye­it, sze­re­tet­nyel­vét és a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ját (per­sze ez a sor még hossza­san sorol­ha­tó). De nem csak a mási­kat, hanem gya­kor­ta magun­kat sem ismer­jük. A meg­fe­le­lő kom­mu­ni­ká­ció egy éle­ten át tanul­ha­tó terü­le­te az éle­tünk­nek, amit érde­mes is meg­ten­ni az öröm­te­libb kap­cso­la­tok érde­ké­ben.

 

Miben más, mint a többi hasonló témájú tréningek?

 • ez Rólad szól
 • a Te min­den­na­pi gond­ja­id­ra talá­lunk meg­ol­dá­so­kat
 • gya­kor­la­ti­as
 • olyan össze­füg­gé­sek­re is fel­hív­ja figyel­me­det, ami­re nem is szá­mí­tasz
 • a mások által elmon­dot­tak­ból is sok ötle­tet nyer­hetsz
 • hosszú távú hatá­sa van, ha tovább gya­kor­lod a tanul­ta­kat
 • új isme­ret­sé­ge­ket köt­hetsz

Olyan témá­kat hozunk, ami a cso­port tag­ja­it érdek­li. Te is tudsz fel­vet­ni prob­lé­má­kat, amely­re meg­ol­dást kere­sünk a nap folya­mán. A cso­port­nak nagy ere­je van, amit kama­toz­ta­tunk is. A beszél­ge­té­sek során ötle­te­ket nyer­hetsz a töb­bi­ek­től is.

 

Milyen témákkal foglalkozunk?

 • Az empá­tia és a szim­pá­tia közöt­ti különb­ség
 • Mi az a sze­re­tet­nyelv? Miért fon­tos a kap­cso­lat­ban?
 • Kide­rül, hogy milyen a kom­mu­ni­ká­ci­ós stí­lu­sod
 • Mit jelent az értő figye­lem? Hogy érde­mes alkal­maz­ni?
 • Sze­lek­tív hal­lás – Te min­dent jól hal­lasz? (most kide­rül 🙂 )
 • Kér­dé­sek hatal­ma: Te szok­tál kér­dez­ni? és Hogyan? – ebbe a téma­kör­be is bete­kin­tünk
 • Kódo­lás – dekó­do­lás Mit mon­dasz Te és Mit ért a másik?
 • Az infor­ma­ti­ka hatá­sa a kap­cso­la­ta­ink­ra
 • és még sok izgal­mas, gya­kor­la­ti­as téma vár Rád!

Mit nyerhetsz ezen a napon?

 • gya­kor­la­ti­as esz­kö­zö­ket kapsz, amik segít­sé­gé­vel job­ban tudsz kom­mu­ni­kál­ni
 • újra­gon­dol­ha­tod a kap­cso­la­ta­id­ban foly­ta­tott kom­mu­ni­ká­ci­ót
 • pár­kap­cso­latod épí­té­sé­hez kapsz ötle­te­ket,
 • csa­lá­di éle­te­det har­mo­ni­ku­sab­bá tehe­ted
 • más néző­pontból köze­lít­he­ted meg a kevés­bé műkö­dő élet­te­rü­le­te­i­det
 • és még sok egyéb, ha hozol témát vagy kér­dé­se­ket, azok­ra is kere­sünk meg­ol­dást
 • jógá­val– tes­te­det is kar­ban tart­ha­tod és old­ha­tod a ben­ned lévő blok­ko­kat

Mi most a jógát válasz­tot­tunk, hogy min­den­ki kicsit ella­zul­has­son és haté­ko­nyab­bá tegyük az együtt eltöl­tött napun­kat, az új isme­re­te­ket pedig job­ban rög­zít­sük.

Bol­do­gabb élet vár … mind­ezt úgy, hogy „csak” a kom­mu­ni­ká­ci­ód minő­sé­gén javí­tasz.

Meglepetés

… és a végé­re tar­to­gat­tunk még egy meg­le­pe­tést:

Ha párban érkeztek, akkor február 4-ig befizetve kettőtöknek csak 24 800 Ft a részvételi díj

 

Várunk, mert szorít az idő és rohan az élet!

Előadók

Kiss Móni­ka   Badensz­ki Eri­ka
Bach-virág­te­ra­pe­u­ta Busi­ness és Life coach
Ener­ge­ti­kai keze­lé­sek Tré­ner
dia­po­zi­tív keze­lés Házas­sá­gi tanács­adó
Anaya gyer­mek­jó­ga okta­tó Pár­kap­cso­la­ti coach
Hat­ha fel­nőtt okta­tó


Jelentkezz mihamarabb, hogy le ne maradj!

 

Jelentkezés

Badensz­ki Eri­ka 30–444-0078 valtsnezopontot@valtsnezopontot.hu
Kiss Móni­ka 30–930-6790 cseppegeszseg@gmail.com

Ha kér­dé­sed van, keress min­ket biza­lom­mal 🙂

Meg­osz­tom: