Válts nézőpontot!

Az éle­tünk szin­te min­den terü­le­te – mun­ka­hely, csa­lád, gye­re­kek, szom­széd, bará­tok stb. – tar­to­gat kihí­vá­so­kat. Van, ami­kor könnye­dén meg­old­juk a ránk váró fel­ada­to­kat, de akad olyan idő­szak, ami­kor nem látunk ki a prob­lé­mák tor­nya mögül. Ilyen­kor érde­mes meg­áll­ni egy kicsit és időt szán­ni az újra­ter­ve­zés­re. Ha mind­ezt egye­dül tesszük, akkor való­szí­nű­leg hosszabb időt vesz igény­be a régi esz­kö­ze­ink­kel. Azon­ban ha képe­sek vagyunk nyit­ni és új esz­kö­zö­ket meg­is­mer­ni és segít­sé­get kér­ni, akkor hama­rabb cél­ba érünk.

Várunk sze­re­tet­tel egyé­ni­leg, a Néző­pont­vál­tó coa­ch­ing beszél­ge­té­sen vagy cso­port­ban és tré­ning­je­in­ken, ahol meg­hall­ga­tás­ra és meg­ol­dás­ra talál­nak a prob­lé­má­id.

Szolgáltatások

Sze­re­tet­tel várunk egyé­ni Néző­pont­vál­tó coa­ch­ing beszél­ge­té­se­ink­re, Élet – egyen­súly prog­ra­munk­ra vagy Váló – Társ work­sho­punk­ra, ahol meg­ta­nul­hatsz új szem­lé­let­tel néz­ni a saját és a körül­ve­vő vilá­god­ra. Lehetsz cég­ve­ze­tő vagy magán­em­ber, a mi kül­de­té­sünk az, hogy a ben­ned lévő EMBER­nek segít­sünk új szem­lé­let­tel néz­ni a saját és a körül­ve­vő vilá­gá­ra.

Élet-egyensúly program

Talál­juk meg a stresszt oko­zó ténye­ző­ket, tegyünk szert bőség­te­rem­tő gon­dol­ko­dás­ra, legyen egyen­súly­ban a mun­kánk és a magán­éle­tünk egy meg­fe­le­lő kom­mu­ni­ká­ci­ós stí­lust alkal­maz­va, ami csak a miénk. Ha sze­ret­nél kilép­ni a jelen­le­gi hely­ze­ted­ből és gyak­ran mon­do­ga­tod, hogy „Nincs időm”, akkor biz­tos, hogy itt van a helyed.

Nézőpontváltó coaching

Sok eset­ben a prob­lé­mánk­ra a meg­ol­dás ott hever a lábunk előtt, de nem vesszük ész­re. Képe­sek vagyunk akár éve­ket is eltöl­te­ni egy kel­le­met­len hely­zet­ben. Ha neked sincs időd éve­ket elvesz­te­get­ni, akkor lépj tovább!

VÁLÓ-TÁRS workshop

Zász­lónk­ra tűz­tük, hogy minél több ember­nek segít­sünk a BÉKÉS VÁLÁS meg­va­ló­sí­tá­sá­ban, mert vál­ni lehet szé­pen is, úgy hogy minél keve­seb­bet sérül­nek az érin­tet­tek. Ehhez adunk hasz­nos esz­kö­zö­ket és jogi taná­cso­kat kis cso­por­tos beszél­ge­tés kere­tén belül.

Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe tart” — Seneca

 

Vedd a kezed­be az irá­nyí­tást és legyél éle­ted hajó­já­nak kapi­tá­nya! Ren­ge­teg pénzt, időt és ener­gi­át tudsz spó­rol­ni, ha coach segít­sé­gét kéred a prob­lé­mád meg­ol­dá­sá­hoz…

badenszki_erika_web

Life és Business coach, Házassági tanácsadó, Párkapcsolati coach, Face to Face tréner, Facilitator

Üdvö­zöl­lek, Badensz­ki Eri­ka vagyok. Az elmúlt néhány évben tel­je­sen átala­kult az éle­tem. A mul­tik vilá­gá­ból kilép­ve két gyö­nyö­rű gyer­mek­nek adtam éle­tet és ezzel a gon­dol­ko­dás­mó­dom is meg­vál­to­zott a világ dol­ga­i­ról. Nagyon sok kor­lá­to­mat átlép­tem, más lett a fon­tos, mint addig volt és más­ként tekin­tek a fel­ada­ta­im­ra.

Kapcsolat

A beszél­ge­té­sek buda­pes­ti hely­szí­ne­ken és elő­re egyez­tet­ve Sky­pe-on is meg­va­ló­sít­ha­tó­ak.

No Fields Found.

Meg­osz­tom: